Επαναγορά Ομολόγων / Χρέους (debt/bond buyback)

Επαναγορά χρέους είναι η διαδικασία με την οποία είτε ένας οφειλέτης είτε ένας τρίτος εκ μέρους του οφειλέτη (επενδυτής, συνεργάτης) εξαγοράζει το χρέος του από τους δανειστές του, συνήθως με κάποια έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας του.

Στην επαναγορά εξωτερικού χρέους, γίνεται συμφωνία μεταξύ του κράτους-οφειλέτη να εξαγοράσει τα ανεξόφλητα δάνεια από τις πιστώτριες τράπεζες, τους επενδυτές και τους οργανισμούς που διακρατούν ομόλογα του κράτους, σε μία εύλογη τιμή. Τα κεφάλαια που χρειάζονται για να την εξαγορά του χρέους προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως είναι τα έσοδα από εξαγωγές, ο εξωτερικός δανεισμός και οι επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.Με αυτό τον τρόπο μια χώρα με χρέος 100 δις από ομόλογα που έχει εκδώσει, κι έστω ότι αυτά υποτιμώνται στο 50% της ονομαστικής αξίας τους, θα μπορούσε θεωρητικά να επαναγοράσει τα ομόλογα αυτά πληρώνοντας στους κατόχους τους 50 δις (τρέχουσα αγοραία αξία) συν κάποιο premium και να πάρει τα ομόλογα στην κατοχή της, διαγράφοντας ουσιαστικά το χρέος της.

Αν οι επενδυτές θεωρήσουν ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει ή ότι δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τα ομόλογα της στο 100% της αξίας τους στη λήξη τους, μπορεί να θεωρήσουν ότι η επαναγορά είναι συμφέρουσα και να πουλήσουν.

Αντιθέτως αν αναμένουν ότι η τιμή (αξία) των ομολόγων θα ανεβεί στο μέλλον ή ότι τελικά η χώρα δεν θα αθετήσει τις υποχρεώσεις της και ότι τα ομόλογα θα αποπληρωθούν κανονικά, δεν έχουν λόγο να πουλήσουν τα ομόλογα στο 50% της ονομαστικής αξίας τους.

Μία άλλη περίπτωση, είναι ο επενδυτής να έχει αγοράσει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ έναντι 300 ευρώ λόγω υποτίμησης της τιμής τους. Αυτός ο επενδυτής ακόμα και πουλώντας τα ομόλογα με 50% έκπτωση (500 ευρώ) επί της ονομαστικής τους αξίας, κερδίζει ουσιαστικά 200 ευρώ (500-300) από την συναλλαγή.

Παρόμοιες πρακτικές είναι συνήθεις από και κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως τα hedge funds, οι οποίοι συνήθως δεν διακρατούν τα ομόλογα μέχρι την ημερομηνία λήξης τους αλλά τα αγοράζουν όσο είναι υποτιμημένα και τα πωλούν όταν η τιμή τους ανέβει.

* ,