Ενυπόθηκο ομολογιακό 36 εκατ. ευρώ από θυγατρική της Καθημερινή

Ενυπόθηκο ομολογιακό 36 εκατ. ευρώ από θυγατρική της Καθημερινή

 

Η 100% θυγατρική εταιρεία της Καθημερινή, η «Καθημερινές Εκδόσεις», προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, το οποίο ανέρχεται σε  36.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 36.000.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, με τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Eurobank Ergasias, με την εγγύηση της Καθημερινής και της εταιρείας Ανώνυμος Τεχνική Εταιρία Έργων (100% θυγατρική της Καθημερινής).

 

Εκ του ως άνω κεφαλαίου, ποσοστό 88,6% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 11,4% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών.