Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων τους οποίους έχει αποκτήσει στο παρελθόν μία επιχείρηση και εκμεταλλεύεται με σκοπό την παραγωγή και τη διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Προσδοκά δε ότι θα αποκομίσει ορισμένα οφέλη από την εκμετάλλευση τους.

Το Ενεργητικό του Ισολογισμού μιας εταιρίας δηλαδή, καταγράφει το σύνολο των Περιουσιακών Στοιχείων που κατέχει, καθώς και το σύνολο των Απαιτήσεων της έναντι τρίτων δανειστών.

Για να είναι ένας οικονομικός πόρος στοιχείο του Ενεργητικού πρέπει:

  • Να ανήκει στην κυριότητα της επιχείρησης ή η επιχείρηση να το ελέγχει σαν να ήταν δικό της
  • Το κόστος ή η αξία του να υπόκειται σε αντικειμενική μέτρηση με βάση τη χρηματική μονάδα (ευρώ)
  • Να προσδοκώνται μετρήσιμα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση από την χρησιμοποίηση ή την εκμετάλλευση του.

Παράδειγμα
Τα μετρητά, τα γήπεδα, τα μηχανήματα, τα κτίρια, οι καταθέσεις, τα εμπορεύματα, οι απαιτήσεις κτλ θεωρούνται στοιχεία του Ενεργητικού.

Το Ενεργητικό διακρίνεται σε:
* Κυκλοφορούν και
* Μη Κυκλοφορούν.

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό εντάσσεται κάθε στοιχείο που:

  • Προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να πωληθεί ή να αναλωθεί μέσα στο συνήθες λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης.
  • Προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να πωληθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες από τη λήξη της παρούσας λογιστικής χρήσης.
  • Είναι μετρητά ή που μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά

Στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι:

Το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος Ενεργητικού ονομάζεται κεφάλαιο κίνησης.

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από όλα τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο κυκλοφορούν. Πρόκειται για τα στοιχεία που προορίζονται να ρευστοποιηθούν ή να πωληθούν σε διάστημα που υπερβαίνει τη διάρκεια του συνήθους λειτουργικού κυκλώματος ή επεκτείνεται πέρα από το τέλος της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι:

Ομαδοποίηση στοιχείων Ενεργητικού

Α. Οφειλόμενο Κεφάλαιο
Β. Έξοδα εγκατάστασης
Γ. Πάγιο Ενεργητικό
…….1) Ασώματες ακινητοποιήσεις
…….2) Ενσώματες ακινητοποιήσεις
…….3) Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
…….1) Αποθέματα
…….2) Απαιτήσεις
…….3) Χρεόγραφα
…….4) Διαθέσιμα
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

Ενεργητικό = Παθητικό =
= Υποχρεώσεις + Καθαρή Θέση

Πηγή: euroterio.gr