Ελτράκ: Θεαματική αύξηση όλων των τελικών γραμμών στο 9μηνο - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελτράκ: Θεαματική αύξηση όλων των τελικών γραμμών στο 9μηνο

10.12.2014 15:37
ΕΛΤΚ – 9μηνο 2014: Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,97 εκατ. έναντι ζημιών 0,8 εκατ.πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 70,5 εκατ. από τα 61,1 εκατ. ευρώ του 2013. Με ebitda 5,4 εκατ. ευρώ έναντι των 4,2  εκατ. πέρυσι…

Στα 109,7 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 58,9 εκατ. ευρώ (58,5 εκατ.ευρώ στο 2013).

  • ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία μόλις 0,44 εκατ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2,43 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα: 15 εκατ. ευρώ (πέρυσι 15,1 εκατ). Απαιτήσεις από πελάτες 21,77 εκατ. ευρώ (πέρυσι 19,15 εκατ.). Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10 εκατ. ευρώ. (*Ταμειακά διαθέσιμα 5,3 εκατ. ευρώ.)

Στα 49,56 (από 49,05) εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές 19,27 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 8,35 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 4,85 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 17,1 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 60,1 εκατ. από 58,16 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,315 (πολύ καλός ). Στα -1,82 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των +4,37 εκατ. του 2013.

Αποτιμάται σε 19,4 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,32. Διαπραγματεύεται τώρα στα 1,3800 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2014 στα 1,1500 – 2,0300 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 4,1800 ευρώ(!)…

Στο 2014 έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 1,1500 και 2,0300 ευρώ με μέσο όρο τα 1,6600 ευρώ και στο -6,12%. Ο γεν. δ. στο -22,35%… Με την ονομαστική αξία του τίτλου στο 0,3400 και την λογιστική του στα 4,2800 ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017