Ελλάκτωρ, ΕΛΤΕΧ ‘Ανεμος, Reds, Space, Περσεύς: Τα εξάμηνα τους με μία πρώτη ματιά…

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016 τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε € 847,5 εκατ. έναντι € 742,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14,1% λόγω, κυρίως της αύξησης των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής.

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 42,2 εκατ., έναντι € 24,8 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρήσης. Περιλαµβάνουν κέρδη € 12,1 εκατ. από αποζηµιώσεις έργου παραχώρησης (ΜΟΡΕΑΣ) και λόγω τροποποίησης της σύµβασης του ίδιου έργου, ενώ έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό € 9,7 εκατ. από αποµείωση αξίας συµµετοχών. Το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015 περιλάµβανε αποµείωση αξίας συµµετοχών της τάξης των € 19,8 εκατ. Εξαιρουµένων των προαναφερόµενων εκτάκτων αποτελεσµάτων τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2016 θα είχαν ανέλθει σε € 39,8 εκατ. έναντι € 44,6 εκατ. το 2015.

Σε επίπεδο κερδών προ φόρων ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές € 1,6 εκατ. έναντι ζηµιών € 21,2 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι ενώ µετά από φόρους παρουσίασε ζηµιές € 18,2 εκατ. έναντι ζηµιών € 28,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015. Σε επίπεδο ισολογισµού, τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 30.06.2016 ήταν € 425,4 εκατ. έναντι € 450,4 εκατ. στις 31.12.2015. Τα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε € 985,1 εκατ. έναντι € 1.031,2 εκατ. στις 31.12.2015.

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2016 και στις 31.12.2015 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2016       31.12.2015

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός  265,4     322,3

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 1.183,7     1.169,8

Σύνολο δανείων 1.449,1     1.492,2

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 626,1    630,9

Υποσύνολο Εταιρικών ∆ανείων (εξαιρουµένων δανείων χωρίς αναγωγή ) 823,0    861,3

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1) 279,2    334,1

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 543,7    527,2

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 985,1   1.031,2

Σύνολο Κεφαλαίων 1.528,8    1.558,4

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 35,6%   33,8%

_________________________________

ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ: 

Κύκλος εργασιών 22.137.463 από 19.176.984

EBITDA 15.997.470 από 14.466.447

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) 11.169.267 από 10.619.133

Κέρδη προ φόρων 7.986.270 από 6.469.208

Κέρδη μετά από φόρους 5.717.639 από 4.602.552

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 23.803.302   24.689.919

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 109.772.815   113.313.648

Σύνολο δανείων 133.576.117    138.003.568

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, Δεσμευμένες καταθέσεις και Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα 16.440.017 από 14.781.036

Καθαρός Δανεισμός/Διαθέσιμα 117.136.100 από  123.222.532

Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου 127.997.522 από 122.378.156

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 62 εκατ. ευρώ περίπου

___________________________

REDS: Σχετικά µε την υπόθεση της απαλλοτρίωσης έκτασης στο Τρίγωνο Κάντζας από τον ∆ήµο Παλλήνης, µετά την απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών ο ∆ήµος κατέβαλλε στην Εταιρία 4,7 εκατ. €, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και δικαστικών εξόδων, µέρος του οποίου (3,3 εκατ. € περίπου) χρησιµοποιήθηκε για µερική αποπληρωµή του Οµολογιακού ∆ανείου της Εταιρίας.

REDS(1): Ο Όµιλος εµφάνισε στο α’ εξάµηνο του 2016 έσοδα ύψους περίπου 3,0 εκατ. € έναντι εσόδων περίπου 3,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το EBITDA ανήλθε σε περίπου 1,6 εκατ. € έναντι 1,3 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και το EBIT σε 1,0 εκατ. € έναντι 0,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,04 εκατ. € έναντι 0,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και οι ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε 0,1 εκατ. € έναντι 0,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκµίσθωση ακινήτων της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».

REDS(2): Αποτιμάται σε 17,3 εκατ. ευρώ

Καθαρός ∆ανεισµός 17.998.381 από 24.931.847

Σύνολο Καθαρής Θέσης 94.532.465 από 92.834.147

Σύνολο Κεφαλαίων 112.530.847 από 117.765.994

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 0,160 από 0,212

__________________

ΠΕΡΣΕΥΣ: Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 17,81 εκ., µειωµένες κατά 7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το Περιθώριο µικτού κέρδους αυξήθηκε σε 14,85% από 13,32% της προηγούµενης αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα Κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 200,6 χιλ. από € 238 χιλ. (-15%). Τα Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε € 231 χιλ. έναντι € 175 χιλ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (32%).

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 1,8 εκ. έναντι € 1,9 εκ. (-5%). Τα Αποθέµατα αυξήθηκαν σε 5,2 εκ. από 3 εκ. την 31/12/2015 στην προσπάθεια της εταιρείας να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση ιχθυοτροφών κατά τους θερινούς µήνες.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 20.259.603 από 21.917.966. Αποτιμάται σε 7,22 εκατ. ευρώ και +9,6% εφέτος με σύνολο συναλλαγών… 8673 τεμάχια δηλ. μ.ο 50 κομμάτια ημερησίως… Ανοίγει σπάνια στο ταμπλό…τελευταία φορά στις… 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΣΕΥΣ(1): Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 24% σε σχέση µε την 31/12/2015 και διαµορφώθηκαν σε € 39,4 εκ. Τα Ταµειακά διαθέσιµα διαµορφώθηκαν σε € 11,5 εκ. έναντι € 3,0 εκ. την 31/12/2015. Οι συνολικές υποχρεώσεις παρουσίασαν µείωση 5,0% και ανήλθαν σε € 50,6 εκ. από € 53,4 εκ. την 31/12/2015.

Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια διαµορφώθηκαν σε € 28,25 εκ. από € 8,9 εκ. την 31/12/2015 λόγω αναδιάρθρωσης των δανείων ενώ τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια διαµορφώθηκαν σε € 9,08 εκ. από € 28,01 εκ. την 31/12/2015 για τον ίδιο λόγο. H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες µετοχές αξίας κτήσης € 106.147,10 ενώ η εύλογη αξία τους την 30/6/2016 ανέρχεται σε € 30.420,00. ΟΙ Συναλλαγές και αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντών της Εταιρείας για το διάστηµα 1/1/2016 – 30/6/2016 ανήλθαν σε € 509.522,97 µικτά

______________________________

SPACE: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 25.077 χιλ. € έναντι του ποσού 25.892 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μικρή μεταβολή. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 6.988 χιλ. € έναντι του ποσού των 6.076 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση του περιθωρίου του μικτού κέρδους σε ποσοστό 15%, λόγω της βαρύτητας που δίνεται από τον Όμιλο στην κερδοφορία του κύκλου εργασιών μέσω της ανάληψης έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τα EBITDA του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 2.086 χιλ. € έναντι του ποσού των 1.828 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μεταβολή 14,11%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 632 χιλ. € έναντι ποσού 338 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 87% περίπου. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 400 χιλ. € έναντι του ποσού 356 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου.

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: -5.192 από -3.274

SPACE(1): Τα αποθέματα εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναλωσίμων υλικών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 4.044 χιλ. € έναντι 3.703 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης. Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 13.376 χιλ. € έναντι ποσού 10.781 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, λόγω μη ωρίμανσης ανεξόφλητων υπολοίπων.

Καθαρή Θέση 13.296.000 από 12.961.000 και + 2,58%

Οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 5.610 χιλ. € έναντι του ποσού των 6.724 χιλ. € της προηγούμενης και αναλύονται ως κάτωθι: ‰

∆άνειο λήξης 2026 και ποσού 5.976 χιλ. € το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 4.550 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του. ‰

∆άνειο λήξης 2019 και ποσού 1.125 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 560 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του. ‰ ∆άνειο λήξης 2019 και ποσού 800 χιλ. το ύψος του οποίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 500 χιλ. € μετά τους τόκους και την τοκοχρεολυτική απόσβεση του. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 10.791 χιλ. € έναντι 7.135 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

* ,