Ελγέκα: Με δανεισμό οκτώ φορές τα ίδια κεφάλαιά της!

ΕΛΓΕΚΑ: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2014 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,77% του Συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων του Ομίλου και ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,3 εκατ.. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας ποσοσταία μείωση κατά 22,78%.
ΟΜΩΣ πρέπει να αφαιρεθούν τα ανήκοντα σε μη ελεγχόμενες συμμετοχές [11,86 εκατ. ευρώ] οπότε στη πραγματικότητα είναι μόλις 10,76 εκατ. και όλα αλλάζουν*..
Οι συνολικές Υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 187,4 εκατ.. ευρώ έναντι 204,4 εκατ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 8,30%.
Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του Ομίλου ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 183 χιλ. ευρώ.
Οι Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 67,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 146 χιλ. ευρώ.
Με 95 εκατ. σχεδόν δανεισμό και με ταμειακά διαθέσιμα 5,6 εκατ. ευρώ ο ΔΔΜ έχει εκτοξευτεί κυριολεκτικά στο… 8 και βάλε[!!!]. Και για αμοιβές κατεβλήθησαν 1,44 εκατ. ευρώ…