Ελβέ Ενδυμάτων: 'Αλλα ήθη και έθιμα... - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ελβέ Ενδυμάτων: ‘Αλλα ήθη και έθιμα… – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09.06.2015 14:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση – Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την Tρίτη 9 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.486.143 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή χρήσης 1/1-31/12/2014 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

 

Θέμα 2ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014.

 

Θέμα 3ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί η διανομή αμοιβής ποσού 300.000 ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2014 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο. Επειδή η αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η μη διανομή αμοιβών ΔΣ από κέρδη χρήσης, το ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις και έτσι εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις που επιφέρει η ανωτέρω απόφαση και αποφασίστηκε η ανάρτηση των επαναδιατυπομένων οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στο ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα μετά την ανωτέρω απόφαση τα αποτελέσματα προ και μετά φόρων καθώς και τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου θα εμφανίζονται μειωμένα κατά 300.000 ευρώ καθώς σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη χρήσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.

 

Θέμα 4ο: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2014.

 

Θέμα 5ο : Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2015

 

Θέμα 6ο :  Εγκρίθηκε με ψήφους 9.486.143  ήτοι παμψηφεί σύμβαση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920.

 

Θέμα 7ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί  :

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,38 ευρώ και β) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  κατά το ποσό των ευρώ 1.058.400 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

 

Θέμα 8ο : Ορίστηκε με ψήφους 9.486.143 ήτοι παμψηφεί  νέο διοικητικό συμβούλιο ως εξής:

 

  1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, εκτελεστικό μέλος
  2. Ronald Barkshire του Henry, εκτελεστικό μέλος
  3. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, εκτελεστικό μέλος
  4. Φωτεινή Παπαδημητρίου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
  5. Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  6. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  7. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Θέμα 9ο : Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017