Ελαστρον: Book value 3,5800 ευρώ και στο ταμπλό 0,4060 ευρώ…

ΕΛΣΤΡ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ αυξήθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε  53,8 εκατ. από  51,7 εκατ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος σημείωσε άνοδο και ως απόλυτο μέγεθος αλλά και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών…

Και ανήλθε σε  5,0 εκατ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, έναντι 4,6 εκατ. ή 8,9% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Τα EBITDA τα οποία επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη μείωση αξίας της πωληθείσας για το 2013 ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε κέρδη  0,9 εκατ. έναντι κερδών 1,8 εκατ.ευρώ.
Ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές  3,1 εκατ. έναντι ζημιών 2,8 εκατ. Τα δε αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 3,6 εκατ., έναντι ζημιών 3,1 εκατ. το 2013, αντανακλώντας κυρίως την έκτακτη επιβάρυνση του τομέα των φωτοβολταϊκών.
 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κατά την διάρκεια του 2014 επετεύχθησαν:
Περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 15%, σε 11,2 εκατ. από 13,1 εκατ. Σωρευτικά από την 31.12.2012 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά 56%.
Επιπλέον βελτίωση της σχέσης καθαρός δανεισμός / προς ίδια κεφάλαια σε 17% από 19% πέρυσι και 35% το 2012.
Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 5,4 εκατ. και ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου για την χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών και των μελλοντικών επενδυτικών του σχεδίων.
Ολοκλήρωση επένδυσης νέας σύγχρονης μονάδας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αποδοτική λειτουργία της νέας θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στον τομέα της υδροπονικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
ΕΛΣΤΡ: Τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση ανήλθαν σε 66,07 εκατ. ευρώ και η αποτιμησή της στο ταμπλό βρέθηκε μετά το -10% της Μεγ. Πέμπτης στα… 7,5 εκατ. ευρώ. Book value 3,5800 ευρώ και στο ταμπλό 0,4060 ευρώ…