ΕΧΑΕ: Στα ταμεία 125 εκατ. ευρώ, μηδέν δανεισμός και κφση… 264 εκατ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 41%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο α’ εξάμηνο 2016, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε 0,03 ευρώ, έναντι 0,07 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 14,9 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2016 έναντι 18,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,2 εκ. ευρώ έναντι 17,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,3%.

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76 εκ. ευρώ έναντι 101,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 25,4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% συγκρινόμενη με το α’ εξάμηνο 2015 (41,1 δις ευρώ έναντι 47,7 δις ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2016 στις 542,1 μονάδες, μειωμένος κατά 32% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α’ εξαμήνου 2015 (797,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 46,3% το α’ εξάμηνο 2016 από 53,4% το α’ εξάμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 127 εκ. μετοχές έναντι 189 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,1% (71,2 χιλ. έναντι 95,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 52,6% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 8,4 εκ. ευρώ έναντι 9,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 9%.

Οι αποσβέσεις του α’ εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διότι, ως αποτέλεσμα της μελέτης αποτίμησης των ακινήτων του Ομίλου, μειώθηκε η αξία των οικοπέδων (που δεν αποσβένονται) ενώ αυξήθηκε η αξία των κτιρίων. Επίσης, τα έσοδα κεφαλαίων είναι σημαντικά μειωμένα (0,4 εκ. ευρώ έναντι 1,1 εκ. ευρώ) κυρίως λόγω της μείωσης του μέσου επιτοκίου καταθέσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκ. ευρώ έναντι 8,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης των χρεογράφων που κατέχει η Εταιρία με αξία αποτίμησης 2,2 εκ. ευρώ την 30.6.2016 έναντι 3,7 εκ. ευρώ την 31.12.2015.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).