ΕΧΑΕ: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015 - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €4,1 εκατ. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΧΑΕ: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015 – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €4,1 εκατ.

18.05.2015 18:57

18 Μαΐου 2015Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €4,1 εκ. έναντι €4,8 εκ. το α’ τρίμηνο 2014,μειωμένα κατά 15%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο 2015, μετά από φόρους, υπολογίζονται σε €0,05, έναντι €0,08 το α’ τρίμηνο 2014.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €10,1 εκ. το α’ τρίμηνο 2015 έναντι €10,3εκ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €9,6 εκ. έναντι €9,9 εκ.

Παρά την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας στις αγορές αξιών και παραγώγωντο α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα είναι μειωμένα κυρίως λόγω του μειωμένου σε σχέση με πέρσι αριθμού εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρίες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές κλπ) και της μείωσηςτης κεφαλαιοποίησής τους λόγω της πτώσης των τιμών.

Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο του 2015 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €116,2 εκ. έναντι €107,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 32% συγκρινόμενη με το α’ τρίμηνο του 2014 (€48,8 δις έναντι €72,1 δις). Ηρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε από 54,2% το α’ τριμ. 2014 στο 62,2% το α’ τριμ. 2015ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 210,0 εκ. μετοχές έναντι 51,2 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 115% (86,7 χιλ. έναντι 40,4χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη άνοδο 32% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχώνκαι της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητεςανήλθε σε €4,1 εκ. το α’ τρίμηνο 2015 έναντι €3,9 εκ. το α’ τρίμηνο 2014, αυξημένο κατά 4%, ενώ το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €3,8 εκ. έναντι €3,7 εκ.το α’ τρίμηνο 2014.Οι λειτουργικές δαπάνες του α’ τριμήνου του 2015 έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος αξιολόγησης της Εταιρίας Εκκαθάρισης ΑΕ(ATHEXClear) για την αδειοδότησή της στο νέο θεσμικό περιβάλλον της EMIR ύψους€102χιλ.Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης του μοναδικού ομολόγου που κατέχει η εταιρεία με αξία αποτίμησης €2,6 εκ. την 31.3.2015 έναντι €3,38 εκ. την 31.12.2014.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα €5,6 εκ. έναντι €6,6 εκ.την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017