ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ- 6μηνο: Και νέα βελτίωση στις τελικές γραμμές- δείκτες της | Mikrometoxos.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ- 6μηνο: Και νέα βελτίωση στις τελικές γραμμές- δείκτες της

22.09.2016 15:44

ΠΟΣΑ σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ: 15,45 εκατ. από 15,44 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα: –

Απαιτήσεις από πελάτες: 11,8 εκατ. από 13,7 εκατ.

Σύνολο Καθαρής θέσης: 84,7 εκατ. από 79,7 εκατ. ευρώ…

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ υποχρεώσεις: 20,6 εκατ. από 23,6 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -ΜΗΔΕΝ-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 16,7 εκατ. από 15,16 εκατ. ευρώ.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 3,275 εκατ. από 6,754 εκατ.

ΚΕΡΔΗ: 3,97 εκατ. από 3,43 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΤΧ: 0,1443 ευρώ από 0,1248 ευρώ…

ΕΒΙΤDA: Ν/Α

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 615.000 ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 982 έναντι των 832 ατόμων του 2015.

______________

Η εταιρεία αποτιμάται σε 49,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,8000 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 1,2100 – 2,1000 ευρώ. Συναλλαγές 2016: Ουσιαστικά 500 χιλ. τμχ περίπου.  (μέσος όρος 2850 τμχ). Στο +28,57% (ξεκίνησε την χρονιά στα  ευρώ).

PRICE/Book value: 0,58

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ

P/E: 12,5 (οπωσδήποτε μονοψήφιος για το σύνολο της χρήσης

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017