ΕΥΔΑΠ: Καθαρή θέση921,3 εκατ., με μηδενικό δανεισμό και με ταμειακά διαθέσιμα 233,3 εκατ. ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΥΔΑΠ: Καθαρή θέση921,3 εκατ., με μηδενικό δανεισμό και με ταμειακά διαθέσιμα 233,3 εκατ. ευρώ

30.03.2015 20:52

ΕΥΔΑΠ: Υποχώρηση σημείωσαν στο 2014 τα μεγέθη της τόσο σε επίπεδο
κερδοφορίας όσο και κύκλου εργασιών.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 326,4 εκατ. ευρώ από τα 336,1 εκατ.
ευρώ του 2013, επηρεαζόμενος, κατά κύριο λόγο, από την εφαρμογή των
νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές, στο πλαίσιο της
κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας καθώς και από την μείωση της
ζήτησης.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 87,64 εκατ. ευρώ, έναντι 84,1 εκατ. ευρώ πέρυσι
και τα κέρδη* σε 41,9 εκατ. ευρώ από 78,1 εκατ. του 2013. [* δεν είναι
συγκρίσιμα λόγω θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία]

Η καθαρή θέση στα 921,3 εκατ. ευρώ [από 950,6 εκατ.], με μηδενικές τις
δανειακές υποχρεώσεις της και με ταμειακά διαθέσιμα 233,3 εκατ. ευρώ.
Απασχολεί προσωπικό 2350 ατόμων (2477 πέρυσι) και για αμοιβές κατέβαλε
το ποσό των 135 χιλ. ευρώ. Οι απαιτήσεις της σταθερές στα 203 εκατ.
ευρώ.

ΕΥΔΑΠ(Ι): Με την λογιστική αξία της στα 8,9200 ευρώ. Οι ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές κατά 46,3 εκατ. ευρώ
έναντι των θετικών κατά 497,7 εκατ. του 2013…

Θα προτείνει την διανομή μερίσματος, όπως και πέρυσι ίση με το 50%,
των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά
μετοχή).

Αποτιμάται σε 553,8 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο
0,60. Διαπραγματεύεται τώρα στα  5,2000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο
12μήνου στα 5,0000 και 9,9500 ευρώ. Στο -16,80% από την αρχή του 2015.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017