ΕΤΕ: Αποτελέσματα ομίλου για τη χρήση 2014

Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες

o Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα
o Τρέχουσα δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους €15 δισ. από το Ευρωσύστημα
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου του 2014 (προ έκτακτων απομειώσεων) ανήλθαν στα €174 εκατ., απορροφώντας έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και έκτακτες προβλέψεις διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ.
o Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε €229 εκατ., έναντι ζημιών €226 εκατ. το 2013
o Αύξηση των οργανικών εσόδων προ προβλέψεων κατά 77% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο
o Αύξηση των δανείων κατά 2,7% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των εργασιών στην Τουρκία
o Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου ανήλθε στις 330 μ.β.
o Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2013, κυρίως σαν αποτέλεσμα της συγκράτησης του κόστους στην Ελλάδα
o Το επαναλαμβανόμενο κόστος κινδύνου παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο δ΄ τρίμηνο του 2014 στις 245 μ.β. σημειώνοντας μείωση κατά 24 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο έτος
Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βαίνει βελτιούμενη το 2014
o Σε επίπεδο Ομίλου ο ρυθμός δημιουργίας δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά το δ’ τρίμηνο επιβραδύνθηκε κατά 23%, ανερχόμενος στα €265 εκατ.
o Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 24% (32% στην Ελλάδα)
o Το ποσοστό κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά στο 60%, από 54% το 2013
Η κεφαλαιακή θέση παραμένει εύρωστη
o CET 1 στο 13,6%
o Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (Οδηγία 2024 CRD IV), στο 9,4%

Τα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας τόσο σε επίπεδο δ’ τριμήνου όσο και στο σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου.

Παρά την αβεβαιότητα του δ’ τριμήνου, ο Όμιλος κατάφερε να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα ακόμα και μετά την επιβάρυνση από σημαντικού ύψους έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που διενεργήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2014. Έτσι, τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ., ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων απομειώσεων ανήρθαν σε €174 εκατ. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία σε Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ανερχόμενη σε €318 εκατ και €41 εκατ αντίστοιχα.

Σε επίπεδο ρευστότητας, παρά τις σημαντικές εκροές που έχουν σημειωθεί, η Τράπεζα σημείωσε χαμηλότερες εκροές έναντι της εγχώριας αγοράς, ενώ διατηρεί τρέχοντα λόγο δανείων προς καταθέσεις στα επίπεδα της μονάδας, και τα διαθέσιμα ενέχυρα προς το Ευρωσύστημα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, περίπου €15 δισ. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο ρυθμός δημιουργίας εγχώριων επισφαλειών συνέχισε να επιβραδύνεται και κατά το δ’ τρίμηνο του έτους. Αυτό σε συνδυασμό με την διενέργεια εκτάκτων προβλέψεων αύξησε τον δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων σε επίπεδα άνω του 60%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχεται σε 13.6%, αντανακλώντας την ισχυρή θέση της Εθνικής στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Αλέξανδρος Τουρκολιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες

Οι εγχώριες καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά €2,2 δισ. στο δ΄ τρίμηνο του 2014 λόγω της αύξησης της πολιτικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, στηριζόμενη στο συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα (81,5% στο γ΄ τρίμηνο 2014) και στη δυνατότητα άντλησης σημαντικού ύψους ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, η ΕΤΕ συνέχιζε να παρέχει στήριξη στην ελληνική οικονομία με τη χορήγηση νέων δανείων ύψους €0,4 δισ. στο δ΄ τρίμηνο του 2014, και συνολικά €1,4 δισ. για όλο το έτος.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2015, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι παύει να δέχεται τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ως ενέχυρα για την παροχή ρευστότητας και ότι η ρευστότητα θα διοχετεύεται μέσω του μηχανισμού ELA. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκάλεσε περαιτέρω εκροή καταθέσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, η οποία, σε συνδυασμό με συμφωνίες επαναγοράς που χρηματοδοτούνταν έως τότε από την αγορά, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Έως τα μέσα Μαρτίου , η συνολική έκθεση της ΕΤΕ στο Ευρωσύστημα ανερχόταν στα €23,0 δισ., εκ των οποίων €13,3 δισ. αντλήθηκαν από τον μηχανισμό ELA, εξαιρουμένων των τίτλων ΕΤΧΣ, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού ενεργητικού.

Παρά την αυξημένη έκθεση στο Ευρωσύστημα, η ΕΤΕ διατηρεί σημαντικό απόθεμα εγγυήσεων αποδεκτών από τον μηχανισμό ELA, ύψους περίπου €15 δισ. Επομένως, η Τράπεζα διατηρεί ισχυρό απόθεμα ρευστότητας που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Κερδοφορία

Στην Ελλάδα:

Τα δανειακά υπόλοιπα συρρικνώθηκαν κατά 1.9% σε ετήσια βάση, καθώς η απομόχλευση των νοικοκυριών συνεχίστηκε με σταθερό ρυθμό όλο το έτος. Αντίθετα, τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι νέες εκταμιεύσεις το 2014 αφορούν εκταμιεύσεις προς εταιρείες, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΤΕ να χρηματοδοτεί υγιείς επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις καταθέσεις, οι προθεσμιακές καταθέσεις συνέχισαν να ανατιμολογούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους, κατά σχεδόν 100 μ.β., με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού περιθωρίου καταθέσεων σε -99 μ.β. το δ΄ τρίμηνο του 2014 έναντι -147 μ.β. στα τέλη του προηγούμενου χρόνου. Η σημαντική αυτή βελτίωση στα επιτοκιακά περιθώρια καταθέσεων και η αντοχή των περιθωρίων δανείων αντικατοπτρίζεται στο εγχώριο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο που αυξήθηκε κατά 22 μ.β. σε ετήσια βάση και έφτασε τις 274 μ.β. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, τα καθαρά κέρδη από τόκους στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση, στα €1,7 δισ.

Όσον αφορά τη συγκράτηση του κόστους, το μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου απέδωσε σημαντικά οφέλη, καθώς τα εγχώρια έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα τα συνολικά λειτουργικά έξοδα να μειωθούν κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν επίσης κατά 8% σε ετήσια βάση χάρη στον εξορθολογισμό του δικτύου και το κλείσιμο 12 καταστημάτων. Γενικά, η αποτελεσματικότητα βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να πέφτει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 60,3%, ενώ ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα μειώθηκε κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 58,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα οργανικά αποτελέσματα προ προβλέψεων (δηλ. μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πράξεων και άλλων εσόδων) σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 76% σε ετήσια βάση, σε €754 εκατ. Αν συμπεριληφθούν τα (αρνητικά) μη οργανικά έσοδα, τα αποτελέσματα προ προβλέψεων ανέρχονται σε €692 εκατ., αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση.

Οι εγχώριες επαναλαμβανόμενες προβλέψεις παρέμειναν ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε επίπεδο έτους μειώθηκαν κατά 11%, στα €1,1 δισ. Το κόστος κινδύνου έπεσε κατά 28 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο έτος στις 269 μ.β. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη διατήρησαν το αρνητικό πρόσημο (-€359 εκατ.), αλλά σημείωσαν αύξηση κατά 46% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο.

Finansbank:

Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε να αναπτύσσεται το 2014. Το σύνολο των δανείων (σε λίρες Τουρκίας) αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, στα TRY 55 δισ. Η σύνθεση των δανείων συνέχισε να κλίνει υπέρ του επιχειρηματικού τομέα, σημειώνοντας αύξηση κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, ενώ το χαρτοφυλάκιο λιανικής συρρικνώθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση. Κατά το τέλος του 2014, τα επιχειρηματικά δάνεια αντιπροσώπευαν 56% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4%, και ανήλθαν σε TRY 4,4 δισ. παρά την επιβολή, από τις τουρκικές αρχές, περιορισμών στις προμήθειες των δανειακών προϊόντων λιανικής και των προμηθειών. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν μόνο 3% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο σε TRY 2,2 δισ. παρά τον υψηλό πληθωρισμό που ανήλθε σε 8% περίπου. Το κόστος προς το σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε κατά 6% στις 287 μ.β. έναντι 306 μ.β. το 2013, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, στο 51%.

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο σε TRY 994 εκατ. (κόστος κινδύνου: 200 μ.β.) αυξάνοντας έτσι την κάλυψη από προβλέψεις στο 75%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν τελικά σε TRY 0,9 δισ., μειωμένα κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Για το έτος συνολικά, η κερδοφορία των εργασιών του Ομίλου στην Τουρκία και τη ΝΑ Ευρώπη παρέμεινε ισχυρή, καθώς ανήλθε σε TRY 925 εκατ. (+€318 εκατ.) και €41 εκατ. αντίστοιχα.

Ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου

Ο ρυθμός δημιουργίας δάνειων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών συνέχισε να μειώνεται στο δ΄ τρίμηνο του 2014 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα τα ληξιπρόθεσμα άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση στα €211 εκατ., ενώ καλύφθηκαν από τις επαναλαμβανόμενες προβλέψεις τριμήνου κατά 1.4 φορές. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως ο επιχειρηματικός τομέας, όπου η δημιουργία ληξιπρόθεσμων ανήλθαν σε €27 εκατ. έναντι €81 εκατ. στο προηγούμενο τρίμηνο, ενώ υπήρξε μικρή χειροτέρευση στους τομείς των στεγαστικών και των ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο δείκτης των καθυστερήσεων 90+ διαμορφώθηκε στο 32%. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οδήγησε σε αύξηση τον δείκτη κάλυψης επισφαλειών στο 60%.

Τα ρυθμισμένα δάνεια ανήλθαν στα €6,6 δισ., εκ των οποίων 53% εξυπηρετούνται. Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν πλέον του 50% του συνόλου των αναδιαρθρωμένων δανείων.

Στην Τουρκία ο δείκτης καθυστερήσεων 90+ μειώθηκε στο 5,3% (από 5,6% στο προηγούμενο τρίμηνο και 6,1% στο τέλος του 2013), ενώ η κάλυψη επισφαλειών αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 75%. Στην ΝΑ Ευρώπη και στις υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες ο δείκτης καθυστερήσεων 90+ μειώθηκε οριακά κάτω από το 28%, ενώ η κάλυψη επισφαλειών αυξήθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 54%.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή με τον δείκτη CET 1 στο 13,6%.
Με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (Οδηγία 2024 CRD IV) ο δείκτης CET 1 ανέρχεται στο 9,4%, και δεν περιλαμβάνει κεφαλαιακές ενέργειες.

 

* ,