ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Οφείλει 6 και πλέον φορές τα ίδια κεφάλαιά της!!

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: 

Αποτιμάται σε 6,8 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση της στα 9,23 εκατ. ευρώ (‘Εχει βέβαια σημασία και το πως διαμορφώνεται αυτή…)

  • Με τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία να τα αποτιμά σε… 72,6 εκατ. ευρώ. Τουτέστιν αν αξίζουν λχ στην πραγματικότητα… 60 εκατ. ευρώ περνάει σε ΙΔΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
  • Ο δανεισμός της (καθαρός) ανέρχεται σε 57,8 εκατ. ευρώ, κάτι που μας δίνει μέγεθος για τον ΔΕΙΚΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ στο τραγικό 6,2. Δηλαδή οφείλει 6 και πλέον φορές τα ίδια κεφάλαιά της!!
  • Οι ζημίες της ανήλθαν για την χρήση 2015/6 σε 5 εκατ. ευρώ από τα -2,8 εκατ. της χρήσης 2014/5. Διατηρεί θετικά Ebitda, έστω μειωμένα από τα 3,6 εκατ. σε 2,1 εκατ. ευρώ…

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε 9,238 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 έναντι 15,171 εκατ. ευρώ στις 30.06.2015 διαφορά που προκύπτει από τις ζηµίες χρήσης µετά από φόρους και λοιπά συνολικά έσοδα ποσού 5,919 εκατ. ευρώ και αγορά ιδίων µετοχών 55,440 χιλ. ευρώ.

  • Έµφαση Θέµατος- Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 4.1 των οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους.

  • Επισηµαίνουµε την ύπαρξη ορισµένων οικονοµικών ενδείξεων που µπορεί να θέτουν σε αµφισβήτηση την αρχή αυτή. Οι σηµαντικότερες ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σηµαντικών αρνητικών αποτελεσµάτων, δεικτών και σηµαντικού ύψους βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
  • Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν αµφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου.
  • Η διοίκηση, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της, εκτιµά ότι τα προβλήµατα αυτά είναι αντιµετωπίσιµα και ότι δεν τίθεται θέµα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου.
  • Βασική παράµετρος στους σχεδιασµούς της ∆ιοίκησης είναι η αναδιάρθρωση του δανεισµού της η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.