ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ: Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου οικονομικού έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου οικονομικού έτους

2014

Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 36,9 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2013, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 14,3%, κυρίως λόγω συγκυριακής μείωσης του αιολικού δυναμικού και της προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής βάσει των προβλέψεων του ν. 4254/2014 («New Deal»).

Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ για το 2013, σημειώνοντας μείωση 5,6%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2013, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 7,9%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2013, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. για το οικονομικό έτος του 2013, καταγράφοντας αύξηση 71%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0616 ευρώ έναντι 0,0380 ευρώ για το 2013.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 112,6 εκατ. για το οικονομικό έτος 2013.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 33,9 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2013, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0592 ευρώ έναντι 0,0329 ευρώ αντίστοιχα για το 2013.

Σημειώνεται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 171 MW, τα οποία αφορούν δώδεκα (12) αιολικά πάρκα 164 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 5 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2 MW. Σήμερα, δύο (2) αιολικά πάρκα (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,8 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, ενώ άλλα δύο (2) αιολικά πάρκα (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 57,2 MW) αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2016. Επιπλέον, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 860 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 325 MW σε προχωρημένο στάδιο).