ΕΛΤΡΑΚ: Εντυπωσιακός ο ετήσιος απολογισμός της!

ΕΛΤΡΑΚ: Τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 4,03 εκατ.[p/e 4.3] έναντι των 0,72 εκατ.πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 94,64 εκατ. από τα 88,1 εκατ. ευρώ του 2013. Με τα ebitda σε 8,22 εκατ. ευρώ έναντι των 7 εκατ. πέρυσι…

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 62 εκατ. από 58,2 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,27 (πολύ καλός ). Στα 0,4 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των +6,2 εκατ. του 2013.

ELTRAK: Αποτιμάται σε 17,1 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,28. Διαπραγματεύεται τώρα στα 1,2200 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2015 στα 1,0700 – 1,2900 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 4,4100 ευρώ(!).

ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα 6 εκατ. ευρώ, δανεισμός 22,8 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 20,9 εκατ. και αποθέματα 16,1 εκατ. ευρώ. Τα άυλα μόλις 414 χιλ. ευρώ…
ΓΙΑ αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,03 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί προσωπικό 350 ατόμων από 342 άτομα το 2013. Προτείνει διανομή μερίσματος 0,1000 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 1,4 εκατ. ευρώ. [δηλ. το 35% των καθαρών κερδών της].
ΕΛΤΚ: Να σημειωθεί ότι η μετοχή της τις περισσότερες φορές δεν ανοίγει καν στο ταμπλό(!!), την στιγμή που τόσα σαπάκια γνωρίζουν μέρες τερματικής δόξας και ευημερίας!! Δεν υπάρχουν λόγια, λέξεις για να αποδώσουν το πόσο ”τραβεστί” είναι η αγορά του Χ.Α. Εξαιρετικά λυπηρή διαπίστωση… Πονάει… 
Aπό το σημερινό ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”