ΕΛΤΟΝ – 2014: Οι σημαντικότερες μεταβολές στα μεγέθη της

ELTON – Μετοχολόγιον: Παπαθανασίου Νέστορας, 9.673.936 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 36,19% (άμεση συμμετοχή). Παπαθανασίου Ελένη, 4.896.630 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 18,32% (άμεση συμμετοχή).

Παπαθανασίου Παναγιώτα, 3.568.336 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 13,35% (άμεση συμμετοχή).Παπαθανασίου Άλκηστη, 1.914.045 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 7,16% (άμεση συμμετοχή).

Επομένως η οικογένεια κατέχει το 75% και το Free Float περιορίζεται στο 25%.
ΕΛΤΟΝ – 2014: Οι  σημαντικότερες μεταβολές στα μεγέθη της έχουν ως εξής :

– Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 1.836.049 και 2.393.657 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 9,56% και 10,12% αντίστοιχα.

Η αύξηση οφείλεται στην σύναψη εμπορικής συνεργασίας της μητρικής εταιρείας μετην «ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»

– Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 1.267.757 και 1.117.901 αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 52,11% και 72,17% αντίστοιχα. Η μείωση οφείλεται στην κυρίως στην ανάγκη έγκαιρης εξόφλησης των προμηθευτών.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά  1.993.043 και 1.054.267 αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 4,68% και 2,60% αντίστοιχα. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας.

– Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 2.742.490 και 3.361.074 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 10,83% και 18,98%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην υποχρέωση που δημιουργήθηκε από την εμπορική συνεργασία της Εταιρείας με την «ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ”.