ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: ‘Εκλεισε το εξάμηνό της κάτι περισσότερο από ικανοποιητικά…

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές πληροφόρησης η ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ έκλεισε το εξάμηνό της κάτι περισσότερο από ικανοποιητικά. Μάλιστα, δεν διστάζουν να καταθέτουν εκτιμήσεις ότι σε αυτό το διάστημα πλησίασε τις επιδόσεις της για όλο το 2016 σχεικά με την κερδοφορία της (υπό πάσα επιφύλαξη πάντα…)

Να υπενθυμίσουμε ότι στη ΤΓΣ της ΕΛΤΟΝ και σε ερώτημα προς τον κ. Παπαθανασίου για το αν η ‘Eλτον έχει δεχτεί κατά καιρούς προτάσεις εξαγοράς από πολυεθνικούς ομίλους, ο CEO της εισηγμένης απάντησε καταφατικά («έχουμε δεχτεί προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου»). Και συμπλήρωσε πως η εταιρεία δεν πωλείται. ‘Ολοι άλλωστε γνωρίζουν περί της ποιότητας, της δυναμικής αλλά και της συνέπειας της σε όλους τους τομείς.

Κρίμα, που η επορευσιμότητα της μετοχής της δεν ξεπερνά στο ταμπλό ημερησίως τα 2000 τεμάχια κατά μέσον όρο…

Aς ξαναθυμηθούμε τώρα τα περί του ομίλου και της μετοχής του…

………………………………..\


30.06.2016 11:53

Ελτον Χημικά : Η χρηματοοικονομική εικόνα και οι δείκτες της μετοχής

Έλτον Χημικά: Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,25 (υγιής) η σχέση P/bv στο 0,55 και p/e 9

Αποτιμάται 24,9 εκατ ευρώ με την τιμή της μετοχής του στο 0,9320 ευρώ και στο -3,92% από την αρχή της χρονιάς.

 

Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,33 (υγιής), η σχέση P/bv 0,56 και με p/e 9

 • Βασικά Οικονομικά μεγέθη χρήσης 2015
 • _________________________________
 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2015 ανήλθε σε 104,8 εκ. ευρώ έναντι 98,78 εκ. ευρώ το 2014 σημειώνοντας αύξηση 6,11 %.
 • Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2015, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρεία με 15,67% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 15,71% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2014 ήταν 15,79% στην εταιρεία και 15,88% στον Όμιλο).
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2015 σε 5,72 εκ. ευρώ από 6,30 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 9,14%.
 • Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 3,62 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,07% έναντι των 4,64 εκ. ευρώ που ήταν το 2014.
 • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 2,70 εκ. ευρώ από 3,49 εκ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 22,76%

 

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2015
.
Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής :
.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 2.000.000 ήτοι αύξηση ποσοστού 19,62%. Η μεταβολή οφείλεται στην συμμετοχή της μητρικής εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας στην Ρουμανία ELTON CORPORATION ROMANIA SA.
Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 2.429.071 και 1.654.776 αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 14,98% και 15,58% αντίστοιχα σημειώνοντας λογική μεταβολή λόγω της ανάπτυξης και της αύξησης των μεγεθών διατηρώντας σχετικά σταθερή στάθμιση επί του κύκλου εργασιών (2015 και 2014 αντίστοιχα, όμιλος 17,79% και 16,42%, Εταιρεία 17,16% και 15,34%).
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 4.327.408 και € 3.019.147 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 371,48% και 700,48% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των απαιτήσεων όσο και στην αύξηση του βραχυχρόνιου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.
Ο βραχυχρόνιος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας παρουσιάζει στην κλειόμενη χρήση 2015 αύξηση € 4.597.812 ήτοι ποσοστό 44,08%.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 2.894.752 και € 1.514.929 αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 6,50% και 3,64% αντίστοιχα. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας.
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 1.012.358 και € 1.071.329 αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 133,13% και 269,05% αντίστοιχα.
Η αύξηση οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας (από 26% σε 29%) όσο και στην αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας (από 80% σε 100%)
.
Όμιλος                31/12/2015     31/12/2014 
.
Σύνολο Δανείων                  1.254.474               15.947.494

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.492.326) (1.164.918)
Καθαρός δανεισμός 15.762.148   από   14.782.576
Ίδια κεφάλαια 47.441.428 από 44.546.676
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 63.203.577 από 59.329.252
Συντελεστής μόχλευσης 24,94%  από 24,92%
.
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: Ομίλου 201 Εταιρείας 113.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου ήταν: Ομίλου 199 Εταιρείας 113.
.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης από μισθοδοσία και από κέρδη χρήσεως 868.908
Προφίλ

Ο Όμιλος εταιριών ΕΛΤΟΝΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ και οι θυγατρικές της στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία) αποτελεί κορυφαία δύναμη στη διανομή βιομηχανικών Α’ υλών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις Βαλκανικές αγορές.

Στόχος του Ομίλου είναι η κάλυψη του συνόλου των επαγγελματικών αναγκών των πελατών του. Από τα 6 κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστι, Κλουζ, Σόφια και Βελιγράδι, συνολικής δυναμικότητας 22.000m2, διατίθενται ετοιμοπαράδοτα πάνω από 6.000 προϊόντα που καλύπτουν μεγάλο εύρος της βιομηχανικής δραστηριότητας, τόσο ειδικά προϊόντα όσο και με κοινές Α’ ύλες.

Παράλληλα, ο Όμιλος προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη και επιστημονική ενημέρωση, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος για τον κάθε πελάτη. Η δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών των πελατών θεμελιώνεται στο καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, στους επιλεγμένους προμηθευτές, και φυσικά, στο μεγάλο αριθμό των σταθερών πελατών.

Οι κυριότεροι τομείς, τους οποίους καλύπτει ο Όμιλος εταιριών ΕΛΤΟΝ, είναι:

 • Τρόφιμα, Ποτά
 • Καλλυντικά
 • Φάρμακα
 • Απορρυπαντικά
 • Χρώματα, κόλλες και δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Αντιδραστήρια και όργανα Χημείου
 • Αγροχημικά, λιπάσματα
 • Ζωική διατροφή
 • Επεξεργασία νερού
 • Επεξεργασία μετάλλων
 • Επεξεργασία χάρτου
 • Κεριά, λιπαντικά, πλαστικά, ελαστικά
 • Α’ Ύλες ελαστικών

Οι στρατηγικές συνεργασίες του Ομίλου με σημαντικές πολυεθνικές παραγωγικές εταιρίες του εξωτερικού διασφαλίζουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, την τεχνική υποστήριξη, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση σε εξειδικευμένα προϊόντα και τις νέες τάσεις στο χώρο.

Βασική δέσμευση αλλά και πυξίδα των δραστηριοτήτων του Ομίλου εταιριών ΕΛΤΟΝ αποτελεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών της, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από τη ζήτηση των αγορών και την ανάπτυξη μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων αμοιβαίας ωφέλειας και εμπιστοσύνης.