ΕΛΤΕΧ Ανεμος: Περί… ανέμων και… υδάτων…

ΑΝΕΜΟΣ: Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.03.2015 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 45,48% (2014: 47,55%).

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) προς το σύνολο των κεφαλαίων [ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός]
Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 23.305.974
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 122.086.814
Σύνολο δανείων 145.392.788
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα***  45.913.504
———————————————————
Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 99.479.284
Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 119.250.241
Σύνολο Κεφαλαίων 218.729.525
———————————————————
∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 45,48%
 [*** Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2015 (ευρώ 5.791.468) έχουν προστεθεί οι ∆εσµευµένες καταθέσεις (ευρώ 25.122.036) και τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη (ευρώ 15.000.000)….]
O ΔΕΙΚΤΗΣ δανειακής μόχλευσης τώρα ανέρχεται σε 1,22… [Η καθαρή θέση είναι 114,4 εκατ. ευρώ γιατί πρέπει να αφαιρούνται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, τα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς τα δεσμευμένα ανέρχονται σε 5,8 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός που δεν μπορεί να “αλλοιωθεί” σε 145,4 εκατ. ευρώ]
Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις του Οµίλου ανέρχονται στις 31.03.2015 σε ευρώ 25.122.036 εκ των οποίων ποσό ευρώ 14.362.602 αφορά δέσµευση της µητρικής εταιρείας προς ΕΤΕ λόγω λήψης εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη επιχορήγησης ποσό ευρώ 14.362.500.
Οι λοιπές δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων µακροπρόθεσµων δανείων. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασµών εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των επόµενων χρονικά τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.