ΕΛΠΕ: Αγορά 45.792 κοινών ιδίων μετοχών - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΛΠΕ: Αγορά 45.792 κοινών ιδίων μετοχών

15.09.2017 10:37

H Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 14/09/2017 προέβη σε αγορά, μέσω της Εurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, 45.792 κοινών ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 7,57372 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 346.815,92 ευρώ σε εκτέλεση της από 6.7.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 10.7.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017