ΕΛΓΕΚΑ– 2015 α΄τρίμηνο: Με τον δείκτη P/BV στο 0,72 και με τον ΔΔΜ στο 7,8 [εξαιρετικά ανησυχητικός]

ΕΛΓΕΚΑ– 2015 α΄τρίμηνο: Κέρδη 406 χιλ. ευρώ. ευρώ από 102 χιλ. ευρώ στο 2014, με πωλήσεις 57 εκατ. από τα 69,5 εκατ. του 2014. Με ebitda θετικά 3,52 εκατ. από τα 3,56 εκατ. στο 2014. Ταμειακά διαθέσιμα 5,82 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 0,78 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα -3,3 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,72 και με τον ΔΔΜ στο 7,8 [εξαιρετικά ανησυχητικός]

ΕΛΓΕΚ: Σύνολο ενεργητικού 204,13 εκατ. από 207,7 εκατ. στις 31.12.2014 (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 52,9 εκατ., άυλα περιουσιακά 15,82 εκατ., αποθέματα 16,34 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα 21,4 εκατ.

Σε 54,2 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά σε 417,22 εκατ. (ταμείο 5,82 εκατ.). Eπενδύσεις σε ακίνητα 26,33 εκατ.

Στα 181 εκατ. ευρώ [από 185 εκατ.] το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 6,9 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 30,1 εκατ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 87,7 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 56,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛΓΕΚ[Ι]: Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 9,4 εκατ. από τα 9,2 εκατ. ευρώ στη παρελθούσα χρήση.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 11,3 εκατ. ευρώ από 10,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 8,16 εκατ. ευρώ στη τιμή τoυ 0,2570 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 0,3550 ευρώ. Στο -12,88% η τιμή της για το 12μηνο.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 3μηνο κατέβαλε το ποσό των 0,22 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1827 ατόμων έναντι των 1699 πέρυσι.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Από τις 26 Φεβρ. 2015 μέχρι χθες είχε ανοίξει δύο μόλις φορές [!!] στο ταμπλό για συναλλαγές συνολικά 111 τεμαχίων [101 και 10]… Χθες έκλεισε στο πλαφόν του -10% με 11.700 τμχ και ανεκτέλεστες πωλήσεις για επιπλέον 3581 τμχ.