ΕΛΓΕΚΑ: Ο ΔΔΜ έχει εκτοξευτεί κυριολεκτικά στο… 8+

  • ΕΛΓΕΚΑ

Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, αν δεν μειωθεί ο αφόρητος δανεισμός της…

ΤΕΛΟΣ 2014: Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του Ομίλου ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 183 χιλ. ευρώ.

Οι Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 67,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 146 χιλ. ευρώ.
 
Με 95 εκατ. σχεδόν δανεισμό και με ταμειακά διαθέσιμα 5,6 εκατ. ευρώ ο ΔΔΜ έχει εκτοξευτεί κυριολεκτικά στο… 8 και βάλε[!!!].
Οταν ο σχετικός δείκτης περνάει το 1 αρχίζει το πρώτο καμπανάκι, σε ήχο απλού ξυπνητηριού
Οταν περνάει το 2 ο ήχος δυναμώνει και πάνω από το 3 γίνεται εκκωφαντικός… Από 5 και πάνω… σειρήνες…
Και για αμοιβές κατεβλήθησαν 1,44 εκατ. ευρώ…