ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

α) Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την συγχώνευση με απορρόφηση από την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»

β) Παύση διαπραγμάτευσης της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»

 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ανακοινώνει ότι την 25.05.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η υπ’ αριθμ. 55925/25.5.2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 364281.

Κατόπιν των ανωτέρω, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» είναι η 25.05.2015. Από την 26.05.2015 παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την 26.05.2015 η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το σημείο 5.3.8. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγεγγραμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. την 27.05.2015 (Record Date) τόσο για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και για την απορροφώμενη από αυτήν εταιρεία.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προκύπτουν λόγω της προαναφερθείσας συγχώνευσης, θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

Α) Κάθε μέτοχος της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 0,8774902129 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» που θα εκδοθούν από αυτήν, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.

Β) Κάθε μέτοχος της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 1,1658261132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που θα εκδοθούν από αυτήν, ονομαστικής αξίας €5,00 εκάστης.

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 203.466.750,00 Ευρώ και διαιρείται σε 40.693.350 Κοινές oνομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 Ευρώ εκάστης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απυθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (τηλ. 210 997700 κ. Α. Ρόκκος)