Δύσκολο το α’ τρίμηνο για Ελτράκ, αλλά p/bv 0,35 με ΔΔΜ 0,64

Δύσκολο το α’ τρίμηνο για Ελτράκ

Περιορίστηκαν κέρδη και έσοδα για τον όμιλο Ελτράκ στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς τόσο ο τομέας μηχανημάτων σε Ελλάδα και Βουλγαρία όσο και ο τομέας των ελαστικών δέχθηκαν πιέσεις στο εξεταζόμενο διάστημα.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 243 χιλ. ευρώ από κέρδη 431 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ενώ οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 20,509 εκατ. ευρώ από 22,656 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Οι πωλήσεις του ομίλου σε μεμονωμένο πελάτη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 2,.874 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,7% επί των ενοποιημένων πωλήσεων (ως προς τους λειτουργικούς τομείς το ποσό αφορά μηχανήματα). Πέραν αυτού δεν υπάρχει άλλος πελάτης από τον οποίο ο όμιλος να έχει έσοδα που ξεπερνάνε το 10% του συνόλου των εσόδων του ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου 2015 και 2014, αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 431 χιλ. ευρώ από 448 χιλ. ευρώ πέρυσι. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε σε 62,246 εκατ. ευρώ στη λήξη της περιόδου, ήτοι 31.3.2015 από 62,003 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν σε 26,837 εκατ. ευρώ από 27,294 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 18,414 εκατ. ευρώ από 20,403 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου ανήλθαν σε 4,838 εκατ. ευρώ στη λήξη της εξεταζόμενης περιόδου (31.3.2015) από 5,992 εκατ. ευρώ στην έναρξή της (31.12.2014).