ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/11/2014 – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. [9μηνο]

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεδομένου ότι και το τρίτο τρίμηνο του 2014 ακολούθησε την ανοδική πορεία των δυο προηγούμενων τριμήνων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου ήταν η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχικών Υφασμάτων που είχε ως απόρροια την αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση του παραγωγικού κόστους, καθώς και η εξασθένηση του ευρώ σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών €212,4 εκ. σε σχέση με € 193,7 εκ πέρυσι (+9,6% )
Ενοπ. Μικτά Κέρδη €39,6 εκ. σε σχέση με € 34,3 εκ πέρυσι    (+15,5%)
Ενοπ. ΕΒΙΤ €11,2 εκ. σε σχέση με € 7,8 εκ πέρυσι        (+43,5%)
Ενοπ. EBITDA €17,7 εκ. σε σχέση με € 14,6 εκ. πέρυσι (+21,1% )
Ενοπ. ΚΠΦ         €8,0 εκ. σε σχέση με € 6,0 εκ πέρυσι       (+33,3% )
Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ: €6,3 εκ. σε σχέση με € 4,3 εκ. πέρυσι (+46,4% )
Βασικά Κέρδη ανά μτχ (σε ευρώ) 0,1390 σεσχέση με 0,0950 πέρυσι (+46,3%)

 

Στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 10,8 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 7 εκ. περίπου αφορούν σε  επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και έγινε αποπληρωμή μέρους του Τραπεζικού Δανεισμού θυγατρικής του εξωτερικού.

Στις 30.09.2014 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε  € 36,4 εκ. και ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το δ’ τρίμηνο του 2014 ο Κύκλος Εργασιών και τα Λειτουργικά Κέρδη ακολουθούν την ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2013.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

* ,