ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 6μήνου 2016» | Mikrometoxos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-«ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 6μήνου 2016»

20.09.2016 20:34

Δελτίο Τύπου

                                                   «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 6μήνου  2016»

Ø      Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου παρά τη συνεχιζόμενη μονομερή, από πλευράς    Δημοσίου, νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων clawback και rebate, εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση παραμένοντας σε σταθερά υψηλά επίπεδα,   

 Ø      Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 53,3% καταγράφοντας κέρδη ύψους € 18,3 εκ.,

 Ø      Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα € 116,7 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%.

 Ø      Τα ενοποιημένα κέρδη περιόδου μετά από φόρους ανέρχονται σε  € 4,3εκ. 

Τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.06.2016 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των περιόδων 30.06.2016 και 30.06.2015 που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος της περιόδου ανήλθε σε €116,7 εκ.  σημειώνοντας αύξηση 1,9% έναντι €114,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 53,3% και ανήλθαν στα €18,3 εκ. έναντι κερδών €11,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων    παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε  €9,2 εκ. έναντι  κερδών  €2,1 εκ. το πρώτο  εξάμηνο του 2015.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  κατέγραψαν κέρδη €4,3 εκ. το εξάμηνο του 2016 έναντι ζημιών €-1,7 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017