ΔΕΗ: Η λογιστική αξία της μετοχής σε 26,43 ευρώ…

ΔΕΗ: Τιμή στόχο τα 16,80 ευρώ ανά μετοχή έδωσαν οι αναλυτές της Alpha Finance κόντρα στις εκ διαμέτρου αντίθετες των συναδέλφων τους σε ξένους οίκους που έχουν δώσει Τ.Στ. δέκα και έντεκα ευρώ χαμηλότερα[!]

Εδώ αξίζει να αναφερθεί – ανεξαρτήτως όλων των άλλων – ότι η λογιστική αξία της μετοχής της επιχείρησης ανέρχεται σε 26,43 ευρώ [διαθέτει ίδια κεφάλαια 6,1 δισ. και 232 εκατ. μτχ].

ΜΕ την Καθαρή θέση στα 6,134 δισ. ευρώ (από τα 5,04 δισ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,83 ( δανεισμός 5,5 δισ. και ταμείο 434,5 εκατ.)

Στα 435 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 1,06 δισ. του 2013. Απασχολεί προσωπικό 18.572 (από 19.093) ατόμων και για αμοιβές κατέβαλε 4εκατ. ευρώ.

Αποτιμάται σε 1,345 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,22. Διαπραγματεύεται στα 5,8000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 4,2400 – 12,4200 ευρώ… Η σχέση Ev/ebitda για το 2014 διαμορφώθηκε στο 6,4.