ΔΕΗ: Αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015, μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου που μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ με ποσοστό 34,12% και με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, αποφασίσθηκε η αναβολή της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 3 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει, και η πραγματοποίησή της στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Αθήνα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως στην αρχική πρόσκληση, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας, και με ίδια ημερομηνία καταγραφής την 24.06.2015.

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015