Γρηγόρης Μικρογεύματα: Εντυπωσιακή η αύξηση κερδών στο 2014

Η συνέχιση της δημιουργίας ισχυρών χρηματικών ροών με στόχο να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των εταιρειών του ομίλου και παράλληλα να εξυπηρετηθεί η σταδιακή απομόχλευσή τους, αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της διοίκησης της Γρηγόρης Μικρογεύματα.
Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων του, ενώ όταν εμφανίζονται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες φροντίζει να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα του 2014.
Πέρυσι ο τζίρος του ομίλου αυξήθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ από 35,5 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013, λόγω των ενεργειών του ομίλου προκειμένου να αντιμετωπίσει την προαναφερόμενη αρνητική συγκυρία.

 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν οριακή μείωση από 5,6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2013 σε 5,4 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν από 17,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013 σε 18,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014.

 

Τα EBITDA κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα παρουσιάζοντας σημαντική θετική μεταβολή, αφού από 7,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Σημαντική ήταν και η αύξηση των κερδών μετά από φόρους τα οποία ανήλθαν στα 4.385.350 ευρώ έναντι 2.018.576 ευρώ.