ΤΕΝΕΡΓ: Η York Global απέκτησε επιπλέον ποσοστό 4,70%

H εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπενθυμίζει στο Επενδυτικό Κοινό ότι την 9/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εξέδωσε Ομολογιακό Δάνειο, ποσού 68,3 εκατ. εν μέρει μετατρέψιμου και εν μέρει ανταλλάξιμου, το οποίο κάλυψε πλήρως η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Σύμφωνα με όρο του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου ο ομολογιούχος δανειστής York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα και με την από 12/12/2013 ανακοίνωση της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην απόκτηση συνολικά 15.968.963  μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  Ήδη την 10/12/2013 η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 3.279.432 μετοχές.

Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή την 4/12/2014 η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε επιπλέον 5.133.174 μετοχές, ήτοι ποσοστό  4,70% του μετοχικού κεφαλαίου, σε μερική εξόφληση του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου.

* ,