ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η εικόνα του ομίλου στη λήξη του α' 6μηνου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η εικόνα του ομίλου στη λήξη του α’ 6μηνου

19.09.2016 14:16

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 328.609 από 259.974 πέρυσι.

Απαιτήσεις από πελάτες: 250.134 από 318.382

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής: 371.800 από 350.741

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 544.982 από  511.442

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 348.619 από 270.747

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 330.139 από 306.384

Καθαρός Δανεισμός: 563.462 από 475.805

Κύκλος εργασιών: 580.875 από 448.627

KEΡΔΗ: 24.061 από -14.471

EBITDA: 120.902 από 49.997

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: 12.247 από 6.953

(Αγορές) / Πωλήσεις πάγιων στοιχείων: -76.599 από -17.588

Ελεύθερες ταμειακές ροές: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 64.352

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης: 1.725

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 1.365

Απασχολούσε 1.871 (εκτός Κοινοπραξιών και Εταιρειών Εξωτερικού). Αντίστοιχα στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 1/1 – 31/12/2015  1.704 άτομα (εκτός Κοινοπραξιών και Εταιρειών Εξωτερικού).

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ): 0,24146 από -0,14288

Ο Όμιλος κατέχει άμεσα, μέσω της μητρικής και έμμεσα μέσω θυγατρικών 4.668.827 μετοχές της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, αξίας κτήσης 13.904 χιλ. Ευρώ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ: 8260 χιλ. ευρώ)

_______________________________________

Στη τιμή των 1,7700 ευρώ αποτιμάται σε 183 εκατ. ευρώ. Από την αρχή της χρονιάς έχουν αλλάξει χέρια 19,8 εκατ. τμχ και ημερησίως 113100 τμχ. Στο +16,5% εφέτος, έχοντας ξεκινήσει από τα 1,5200 ευρώ. Χαμ – Υψηλό 1,0500 και 2,1000 ευρώ.

Με βάση την κερδοφορία του 6μηνου εμφανίζει πολλαπλασιαστή κερδών 7,6 (αν υποτεθεί ότι στο β’6μηνο δεν θα έχει άλλα κέρδη)…

Ο καθαρός δανεισμός της αυξήθηκε σημαντικά και συγκεκριμένα σε 563.462 από 475.805

Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 1,49 από 1,35.

Η σχέση Ev/ebitda με βάση μόνον το 6 διαμορφώνεται σε 6,16 (εξαιρετικό νούμερο)

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ. ευρώ. ΟΜΩΣ αυτά που μετράνε είναι τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ…. Επομένως το ορθό μέγεθος των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ είναι τα… 371,8 εκατ. ευρώ. Μία λεπτομέρεια που δεν λέει να την διορθώσει…

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017