ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2015 | Mikrometoxos.gr

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2015

29.06.2015 15:49

Συνήλθε σήμερα 29/6/2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 116 Μέτοχοι κομιστές 54.615.769 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 54,49% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 1ο:              Εγκρίθηκαν με ψήφους 54.393.853 υπέρ (99,59% των παρισταμένων), και 221.916 αποχή  (0,41% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2014 όπως δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2ο:              Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 54.393.853 υπέρ (99,59% των παρισταμένων), και 221.916 αποχή  (0,41% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.

Θέμα 3ο:              Εκλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 54.615.769 επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769, από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»,  ο κ. Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2015 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Ξυλάς με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»  και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Θέμα 4ο:                Επικύρωσε με ψήφους 54.485.999 υπέρ (99,76% των παρισταμένων), και 129.770 κατά  (0,24% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769,  την από 22/12/14 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Απόστολου Ταμβακάκη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικολάου Παπαγιωτόπουλου και Σταύρου Φαφαλιού.

Θέμα 5ο:              Εξέλεξε, με ψήφους 52.475.450 υπέρ (96,08% των παρισταμένων), και 2.140.319 κατά  (3,92% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769,   νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2019, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Δημήτριος Αντωνάκος, Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος, Eμμανουήλ Βράϊλας, Μιχαήλ Γουρζής, Νικόλαος Κάμπας, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Εμμανουήλ Μουστάκας,  Άγγελος Μπενόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Παναγιώτης Πόθος, Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης εκ των οποίων οι κ.κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο:              Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με ψήφους 54.557.032 υπέρ (99,89% των παρισταμένων), και 58.737 κατά  (0,11% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769, εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του, κ.κ. Νικόλαο Κάμπα,  Παναγιώτη Πόθο και Άγγελο Ταγματάρχη,  ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Άγγελο Ταγματάρχη ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Θέμα 7ο:              Ενέκρινε με ψήφους 53.191.887 υπέρ (97,39% των παρισταμένων), 924.234 κατά (1,69% των παρισταμένων) και 499.648 αποχή (0,91% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769, την καταβληθείσα αμοιβή, κατά τη χρήση 2014, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, ύψους 70.000,00 € και τη συνέχιση της καταβολής  αμοιβής τόσο στον κ. Μουστάκα όσο και σε τυχόν άλλα μέλη του Δ.Σ. του εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα  και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Ενέκρινε επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του Ν.4308/2014, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τρίτους, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Θέμα 8ο:              Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.128.509 υπέρ (99,11% των παρισταμένων), και 487.260 αποχή  (0,89% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 54.615.769 παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Ο Ομολογιούχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. με το από 24/6/2015 σχετικό αίτημά του ζήτησε τη εξόφληση 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000,00 € ως εξής:

50% θα μετατραπεί σε νέες μετοχές  της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το υπόλοιπο 50% θα ανταλλαγεί με μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,  κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μετά την μερική ως άνω εξόφληση, το υπολειπόμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 1.300.000,00 €.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις,  όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017