Βωβός: Οι αμοιβές ”πέφτουν” κανονικά!

Δημοσίευσε και το 9μηνό του ο Βωβός: Οι ζημίες μειώθηκαν από 63,9 εκατ. σε 17,3 εκατ. ευρώ, με τα ebitda  στα -4,05 εκατ. ευρώ και τον κύκλο εργασιών στα 2,84 εκατ. ευρώ.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών δ.σ. ανήλθαν σε επίπεδο 9μήνου σε 1.080.000 ευρώ (!) δηλ. 120.000 ευρώ τον μήνα(!), ενώ υπάρχουν και απαιτήσεις απέναντί τους από την εταιρεία ύψους 3,5 εκατ. ευρώ(!)…

Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν φυσικά αρνητικά ενισχυόμενα από -411 σε -428 εκατ. ευρώ, με τον δανεισμό του να ανέρχεται σε 424,7 εκατ. ευρώ (από 405,5 εκατ.), ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ανήλθαν στις 30.9.2014 σε 263,4 εκατ. ευρώ.