Βογιατζόγλου Systems: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | Mikrometoxos.gr

Βογιατζόγλου Systems: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

28.05.2015 11:43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις Α΄τριμήνου 2015, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 3.044 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 8,53% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ τρίμηνο 2014 (3.327 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.029 χιλ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2014 όπου έκλεισαν στα 1.030 χιλ. ευρώ. Οι Ζημιές Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 289 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 682 χιλ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2014. Οι Ζημιές προ φόρων έφθασαν τις 382 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 801 χιλ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2014, ενώ οι Ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έφθασαν το ποσό των 459 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 624 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο .
Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 2.458 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 7,85% σε σχέση με το αντίστοιχο Α’ τρίμηνο 2014 (2.668 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 806 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 5,45% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2014 (765 χιλ. ευρώ). Οι Ζημιές Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις 310 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 705 χιλ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2014. Οι Ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 397 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 469 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 471 χιλ. ευρώ  έναντι ζημιών ύψους 286 χιλ. ευρώ το  Α΄τρίμηνο 2014.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα Α΄ τριμήνου 2015, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.voyatzoglou.gr.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017