Βιοχάλκο: Στο -51% εφέτος και υποτιμημένη πλέον… | Mikrometoxos.gr

Βιοχάλκο: Στο -51% εφέτος και υποτιμημένη πλέον…

16.12.2014 12:41

ΒΙΟΧΑΛΚΟ – 9μηνο: Ας εξετάσουμε τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της.. Στα 3,33 δισ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού από 3,42 δισ. (31.12.2013). Iδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,76 δισ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 19,8 εκατ. (!!!!) ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα 62,5 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα: 766 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 363,5 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 258,8 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 102 εκατ. ευρώ. Και στα 1,96 δισ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεων από 1,92 στο 2013. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 227,5 εκατ. ευρώ.

Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 242,15 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,15 δισ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 339,2 εκατ. ευρώ.

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 976,64 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 1,30.  Στα 38,3 εκατ. ευρώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (92,4 εκατ. πέρυσι). Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 8,88 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 7.770 ατόμων έναντι των 7840 πέρυσι.

 

Αποτιμάται σε 399,7 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,41. Διαπραγματεύεται τώρα στα ιστορικά ελάχιστα επίπεδα των 1,80 με 1,85 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2014 σε 1,8200 και 5,1900 ευρώ. Στο -50,94% από την τιμή που είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στα 3,7100 ευρώ και μέσος όρος 2014 στα 3,8500 ευρώ. Ο γ.δ. στο ίδιο διάστημα υποχωρεί κατά 28,06%. Με την λογιστική αξία του τίτλου της ΒΙΟ στα 4,4000 ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017