ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ:- Μεγαλώνει πολύ ο δανεισμός συγκριτικά με τα διαρκώς μειούμενα ίδια κεφάλαια | Mikrometoxos.gr

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ:- Μεγαλώνει πολύ ο δανεισμός συγκριτικά με τα διαρκώς μειούμενα ίδια κεφάλαια

11.04.2015 11:37
Ο κύκλος εργασιών το 2014 σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στα  74,13 εκατ. έναντι  72,29 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 2,55% σε σχέση µε το 2013. Η µεταβολή προέρχεται κυρίως από τη αύξηση των πωλήσεων προϊόντων αλουµινίου της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
Οι ενοποιηµένες ζηµίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν το 2014 και διαµορφώθηκαν στα  (0,13) εκaτ. ζηµιές έναντι  (0,94) εκατ. το 2013.
 
Η µεταβολή προέρχεται κυρίως από τη µείωση του κόστους και την αύξηση του µικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
 
Οι ενοποιηµένες ζηµιές προ φόρων του οµίλου για τη χρήση του 2014 διαµορφώθηκαν στα (8,20) εκατ. έναντι (9,59) εκατ. το 2013. Η µεταβολή προέρχεται κυρίως από τη µείωση του κόστους αλλά και την αύξηση του ποσοστού του µικτού κέρδους της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο. 
 
Οι καθαρές ζηµιές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου το 2014 διαµορφώθηκαν σε  (7,23) εκατ. έναντι  (9,74) εκατ. το 2013. 
 
Η µείωση των ζηµιών του οµίλου οφείλεται κυρίως: α) στη µείωση του κόστους, β) στην αύξηση του ποσοστού µικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ που δραστηριοποιείται στον κλάδο µεταλλουργίας. 
 
Οι ζηµίες της χρήσης οφείλονται στη µη περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας λόγω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης και της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, καθώς και στις αυξηµένες αποµειώσεις στοιχείων του ενεργητικού που διενέργησε η εταιρεία ύψους 2,33 εκατ. το 2014.
 
Ο συνολικός µακροπρόθεσµος δανεισµός του οµίλου ανέρχεται στα 58,17 εκατ. ενώ οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου ανέρχονται σε 19,70 εκατ.
 
Η αύξηση του συνολικού δανεισµού του Οµίλου κατά 1,24% περίπου οφείλεται κυρίως στις νέες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση. Τα ταµειακά διαθέσιµα του οµίλου ανέρχονται σε 3,52 εκατ.ευρώ. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μεγαλώνει πολύ ο δανεισμός συγκριτικά με τα διαρκώς μειούμενα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση του ομίλου, με τον σχετικό δείκτη να έχει περάσει σε κόκκινες περιοχές… 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017