Αutohellas: Πως διαμορφώθηκε η λογιστική εικόνα της, τι δείχνουν οι βασικοί δείκτες της μετοχής - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αutohellas: Πως διαμορφώθηκε η λογιστική εικόνα της, τι δείχνουν οι βασικοί δείκτες της μετοχής

16.08.2015 13:46

AUTOHELLAS – 6μηνο 2015:

Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 442,4 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 287,1 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,74 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61,2 εκατ. ευρώ, αποθέματα 1,49 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε ακίνητα 20,7 εκατ.

Eπίσης σε 27,5 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 19,3 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 43,6 εκατ.(ταμείο 23,45 εκατ.)

Στα 270,16 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 225,22 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός καθαρός μακροπρόθεσμος 136,3 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 21,8 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 41,3 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 70,8 εκατ. ευρώ.

ΟΤΟΕΛ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 172,22 εκατ. ευρώ από 178,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αλλά διένειμε μερίσματα αξίας 9,7 εκατ. έναντι 0 στο περυσινό 6μηνο. Αποτιμάται σε 136,16 εκατ. ευρώ στη τιμή των 11,2000 ευρώ.

Με πωλήσεις 76,3 εκατ. ευρώ από 67,12 εκατ.. Με τα ebitda στα 35,43 εκατ. ευρώ από τα 31,17 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 7,62 εκατ. ευρώ από 2,27 εκατ.

otoel

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 5,64 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα -11,16 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,79 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,90…

ΟΤΟΕΛ[Ι]: Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 15,33 εκατ. ευρώ έναντι των 12,77 εκατ. πέρυσι. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 1,27 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 600 ατόμων από 629 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 6,9000 και 13,8000 ευρώ. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 8,3000 και 13,8000 ευρώ και με την λογιστική αξία της μετοχής στα 14,1600 ευρώ).

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017