Αύξηση πωλήσεων, κερδών και EBITDA για την Γιώτης | Mikrometoxos.gr

Αύξηση πωλήσεων, κερδών και EBITDA για την Γιώτης

03.07.2015 09:01

Αύξηση πωλήσεων για τη Γιώτης
Βελτιώθηκαν κέρδη και EBITDA το 2014

Αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία πέτυχε πέρυσι η βιομηχανία Γιώτης. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της τη χρήση 2014 ανήλθε σε 70,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περί το 1%. Η βελτίωση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από διεύρυνση τόσο των λειτουργικών κερδών όσο και των τελικών κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους.
Η Γιώτης κατέγραψε μεικτά κέρδη 32,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 3% σε σύγκριση με το 2013), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7 εκατ. ευρώ (+7%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,8 εκατ. ευρώ (+9%), κέρδη προ φόρων 4,2 εκατ. ευρώ (+5%) και αυξημένα κατά 37% καθαρά κέρδη ύψους 3,545 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Σημαντικό μέρος των προϊόντων της εταιρείας, η οποία με την παρούσα εταιρική μορφή διανύει το 54ο έτος της, διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού. Το σύνολο του ενεργητικού της στις 31.12.2014 ήταν ύψους 57,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 15% λόγω μείωσης των εμπορικών απαιτήσεων και των διαθεσίμων της.
Στη διάρκεια της χρήσης 2014 η επιχείρηση διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 7,5 εκατ. ευρώ από αδιάθετα αποθεματικά της. Οι πωλήσεις της τη δεκαετία 2005-2014 ανήλθαν σε 649,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 78 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12% των πωλήσεων.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017