Αστέρας: Το καλύτερο 6μηνο όλων των εποχών λίγο πριν την ολοκλήρωση της πώλησης του

Αστέρας

Το καλύτερο 6μηνο όλων των εποχών ανακοίνωσε ο Αστήρ λίγο πριν την ολοκλήρωση της πώλησης της εταιρίας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 15.181 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά  42% αντίστοιχα έναντι του 1ου εξαμήνου του 2015. Η σημαντική αύξηση οφείλεται τόσο στη διοργάνωση των Ποσειδωνίων που απέφεραν επιπρόσθετα έσοδα ύψους Ευρώ 1,9 εκατ. αλλά κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων μετά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Τα έσοδα από δωμάτια παρουσίασαν αύξηση κατά 53% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των διανυκτερεύσεων των ξενοδοχείων κατά 37% (6Μ:16: 25.758 έναντι 6Μ:15: 18.841), όσο και της αύξησης της μέσης τιμής διανυκτερεύσεων κατά 12% (262 ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2016 έναντι 234 ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2015) ενώ τα εισιτήρια της ASTIR BEACH ανήλθαν σε 41.299 έναντι 36.315 (αύξηση 14%).

Σημειώνεται ότι η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στη εστίαση (από 13% το 1ο εξάμηνο του 2015 σε 23% και 24% μέσα στο 2016) αλλά και στη διαμονή (από 6,5% το 1ο εξάμηνο του 2015 σε 13% το 2016) , κυρίως απορροφήθηκε από την Εταιρεία με αρνητική επίπτωση στα έσοδα της τάξεως των 998 χιλ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σημαντική ήταν και η επίπτωση στα έξοδα του εξαμήνου κατά 206 χιλ. ευρώ έναντι του 2015, από τον αυξημένο ΕΝΦΙΑ λόγω κατάργησης της απαλλαγής συμπληρωματικού φόρου από ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων της.

Τα Συνολικά Έσοδα της Θυγατρικής ανήλθαν σε 1.148 χιλ. ευρώ και αφορά κυρίως έσοδα από τη διαχείριση του Λιμένα Βουλιαγμένης. Τα αντίστοιχα Συνολικά Έσοδα του 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 1.155 χιλ. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν 3.094 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 184 χιλ. ευρώ το 2015.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε ζημίες 111 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας Ευρώ 4.078 χιλ. το 2015. Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 3,9 εκατ. ευρώ και τραπεζικός δανεισμός ύψους 30,7 εκατ. ευρώ συμπληρώνουν την εικόνα τους εξαμήνου.

Επισημαίνεται ότι με βάση την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την αύξηση του πλήθους των μετοχών κατά 17,2 εκατομμύρια η τιμή πώλησης της εταιρίας διαμορφώνεται σε 5,40 ευρώ ανά μετοχή.