Από το Α μέχρι το Ω– για τον κόσμο του Χ.Α και των αγορών… - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Από το Α μέχρι το Ω– για τον κόσμο του Χ.Α και των αγορών…

02.10.2016 00:01

ΑΒΑΞ: Το καθαρό κέρδος του Ομίλου μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €21,0 εκατ. έναντι ζημιάς €2,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα (EBITDA) παρουσιάζουν βελτίωση κατά 52% στο α’ εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, ανερχόμενα σε €40,1 εκατ. έναντι €26,4 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια του του α’ εξαμήνου του 2016, επιστρέφοντας πάνω από τα €500 εκατ. μετά τη σημαντική πτώση που είχε παρατηρηθεί στο τέλος του 2015.

ΑΒΑΞ(1): Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός την 30.06.2016 αυξήθηκε στα €522,9 εκατ. έναντι €489,9 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και €487,8 εκατ. στο τέλος του 2015. Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016, τα ενοποιούμενα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά €47,8 εκατ., αποτελώντας τον βασικό λόγο για την αύξηση του καθαρού δανεισμού. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2016 διαμορφώθηκαν σε €203,0 εκατ. έναντι €177,4 εκατ. στο τέλος του 2015 λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου. 

ΒΙΟΣΚ – UNIBIOS: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,46 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (-9%). Το μικτό κέρδος σε 1 εκατ. ευρώ έναντι 1,18 εκατ. το 2015. Το περιθώριο μικτού κέρδους 40,7% έναντι 43,9%. Τα προ φόρων σε ζημία € 79 χιλ. έναντι ζημίας € 527 χιλ. το Α΄ εξάμηνο του 2015, Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία € 209 χιλ. έναντι ζημίας € 771 χιλ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το EBITDA διαμορφώθηκε θετικό και συγκρινόμενο με το Α΄ εξάμηνο του 2015 και ανήλθε σε € 301 χιλ. έναντι € 42 αντιστοίχως.

ΒΙΟΣΚ – UNIBIOS(1): Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι αρνητικές αποκλίσεις οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις σχετικά με την υλοποίηση έργων ιδίως στον Δημόσιο τομέα. Τά ίδια κεφάλαια του Ομίλου το Α΄ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε € 10,6 εκατ. από 10,8 εκατ. ευρώ. Από χρηματοοικονομική άποψη η θέση της εταιρίας παραμένει ικανοποιητική καθώς η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια διαμορφώνεται σε 102% ενώ αντίστοιχα η σχέση ιδίων προς συνολικά κεφάλαια σε 50,5%, παρουσιάζοντας οριακή βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

ΓEΚΤΕΡΝΑ:  Παρά τις απομειώσεις 12 εκατ. ευρώ η τελική γραμμή δείχνει ισχυρή εμφανίζοντας κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Το β’ τρίμηνο εμφάνισε μεν οριακές ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ λόγω εκτάκτων με τον κατασκευαστικό κλάδο να διακρίνεται (+43% κύκλος εργασιών, 34 εκατ. ευρώ EBITDA, 16 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη). Το συνολικό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού κλάδου διαμορφώνεται σε 2,7 δις ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 563,5 εκατ.έναντι 431,8 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο με βασικές αιτίες τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις.

.
ΔΡΟΥΚ- DRUCKFARBEN: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 20.030.757 από 17.636.216. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.611.017 από 21.711.500. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.178.566 από 10.173.169. Κέρδη 2.445.942 από 2.520.248. ΕΒΙΤDA 3.533.672 από 2.261.087. Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (-729.911) από +1.038.203. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.687.940 από 7.362.423. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού σε 294 άτομα από 309 πέρυσι.Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 276.459 ευρώ.
.
ΕUROMEDICA: Τα σχόλια περιττεύουν… άλλη μία μαύρη τρύπα για τις Συστημικές. Καθαρό χρέος 385,6 εκατ. ευρώ από 380,4 εκατ. ευρώ και  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΑΡΝΗΤΙΚΟ κατά 182 εκατ. ευρώ από 172,2 εκατ. ευρώ. Απασχολεί σχεδόν 2400 άτομα ως προσωπικό (ατυχώς), ενώ κατέβαλε στο 6μηνο αμοιβές στα μέλη του ΔΣ και τα δ/ντικά στελέχη το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ. (Φυσιολογικό πάντως, λόγω της πληθώρας των κλινικών, ιατρικών κέντρων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.ά)

ΖHTEITAI ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ: Κουμουτσάκος : “Όλοι ξέρουν ποιος παρεμβαίνει συστηματικά στο έργο της δικαιοσύνης”…

…..

Η

Θ

ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ: Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% και ανήλθαν σε € 31,9 εκατ. έναντι € 31,1 εκατ. το 2015. Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της απόκτησης νέων έργων κυρίως εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών στη Ρουμανία, καθώς και έργων του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα. Τα EBITDA ανήλθαν σε  € 3 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. αυξημένα κατά 40,9%, κυρίως λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 298 χιλ. έναντι ζημιών € -165 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

ΙΝFORM ΛYKOΣ (1): Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται οριακά αρνητικές στα € -0,2 εκατ. έναντι € -0,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, κυρίως λόγω των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης για αγορά αποθεμάτων. Ο δανεισμός € 15,6 εκατ. έναντι € 14,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, αυξημένος κατά 0,8 εκατ., λόγω των νέων επενδύσεων τις οποίες ολοκλήρωσε ο Όμιλος κατά το Α εξάμηνο του 2016. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51,2 εκατ. από 52,5 εκατ. ευρώ. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.742.380 από 1.684.522 ευρώ.

ΚΛΕΕMANN HELLAS: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 80.128 από 79.314 χιλ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.431 χιλ. από 7.945 χιλ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.750 από 11.647 χιλ. ευρώ. Κέρδη 1.102 από 1.097. Εbitda 3.802 από 3.602. Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  (639) από (1.062). Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 20.310 από 19.180 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε στην Εταιρεία σε 799 άτομα (30.06.2015: 761 άτομα) και στον Όμιλο σε 1.201 άτομα (30.06.2015: 1.109 άτομα).  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 518 χιλ. ευρώ.

ΛΑΜΨΑ: O Όμιλος κατά την 30/06/2016 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 3.842 χιλ. (μητρική € 6.585 χιλ.). Σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (32% Όμιλο και 33% μητρική) αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό και δόσεις μακροπρόθεσμου δανεισμού πληρωτέο στην επόμενη χρήση. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εξοφλήθηκαν από τον Όμιλο σε τράπεζες ποσό κεφαλαίου € 2.721 χιλ. και από την μητρική εταιρία € 2.555 χιλ. Ο Όμιλος και η Εταιρία εντός του επόμενου έτους οφείλει να αποπληρώσει σε τράπεζες κεφάλαια αξίας € 5.407 χιλ. και € 5.075 χιλ. αντίστοιχα ποσά που η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι θα καλυφθούν από τις λειτουργικές ταμειακές εισροές της Μητρικής.

ΛΑΜΨΑ(1): Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 80,34 εκατ. ευρώ από 79,9 εκατ. ευρώ. Καθαρά Κέρδη 403 χιλ. ευρώ (ζημίες 122 χιλ. το 2015 – α’6μηνο)… Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  4,94 εκατ. από 5,45 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6,9 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 28,2 εκατ. από 31 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμο τμήμα ομολογιακών και τραπεζικών δανείων 5,4 εκατ. από 5,44 εκατ. ευρώ. Με δείκτη δανειακής μόχλευσης κάτω του 0,35 δεν έχει κανένα πρόβλημα ουσιαστικά.

ΜΑΓΙΚΟ: 

…..

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών- H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. ιγ παρέλειψε την ανωτέρω πληροφορία καθώς βάσει αυτής καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. Αμοιβές μελών Διοίκησης για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/6/2016 μόλις€4.000!! Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.1 εκατ. ευρώ από 5.3  εκατ. ευρώ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (1):Μακροπρόθεσμα Δάνεια  2.6  εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμα δάνεια  3.36  εκατ. ευρώ από 6.24 εκατ. ευρώ. Ζημιές μετά από φόρους (1.18  εκατ. ευρώ) (863 χιλ.) Πωλήσεις 2.63  εκατ. ευρώ από 3.15 εκατ. ευρώ.  Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 98.226 ευρώ από 267.445. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 215.073 από 336.799. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Ιουνίου 2016 είναι 163 άτομα, ενώ πέρυσι ήταν 158 άτομα

.

ΝΗΡΕΑΣ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής  114.735.975 από 121.188.564. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 156.342.537 από 124.906.386. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.170.272 από 10.281.264. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 9.555.828 από 33.718.861. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 3.081.089 από 8.241.968. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.958.521 από 9.086.790…

.

ΝΗΡΕΑΣ (1): Σύνολο πωλήσεων 95.414.976 από 87.056.456 Ζημίες 6.584.638 από ζημίες 15.303.163. ΕΒΙΤDA  αρνητικά (955.475) από (3.942.907). Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.958.521 από  9.086.790. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 904.732 . Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2016 σε 1.109 και του Ομίλου σε 1.183 άτομα (από Εταιρεία: 1.109 από Θυγατρικές: 74 άτομα) και κατά την 30η Ιουνίου 2015 της Εταιρείας σε 912 και του Ομίλου σε 1.129 άτομα (από Εταιρεία: 912 από Θυγατρικές: 217 άτομα)
.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Γενικά είναι μία πολύ αμαρτωλή ιστορία… Κάποια στιγμή θα αναφερθούμε αναλυτικά… Λιγοστοί πάντως οι πραγματικοί ξενοδόχοι, δηλ. με την πραγματική του όρου και του επαγγέλματος έννοια… Θα μπορούσαμε αναλογικά και συγκριτικά να τους συγκρίνουμε, να τους “παραλληλίσουμε”  με τους εφοπλιστές. Τα ξενοδοχεία υποφέρουν, αλλά πολλοί ξενοδόχοι δεν ξέρουν τι έχουν…
.
ΟIKONOMIA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: (Subsistence economy)… Είναι μια αχρήματη οικονομία η οποία βασίζεται στην κατανάλωσηβασικών αγαθών και όχι στην ανταλλαγή τους. Κάθε μέλος μιας τέτοιας οικονομίας καταναλώνει μόνο ό,τι παράγει και δεν επιδιώκει να συσσωρεύσει πλούτο, ενώ το βιοτικό επίπεδο συνήθως παραμένει χαμηλό.

.
ΠΑΝΓΑΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΑΠ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4% και ανήλθε σε €57,3 εκατ. έναντι €54,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών περιόδου κατά 2%, μη λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (Α’ εξάμηνο 2016: €37,6 εκατ., Α’ εξάμηνο 2015: €36,9 εκατ.). +6% τα adjusted EBITDA ( €49,4 εκατ.από €46,6 εκατ.). Τα κέρδη ανήλθαν σε €20,9 εκατ. έναντι ζημιών €21,1 εκατ. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου €1.162,9 εκατ. ή €4,55 ανά μετοχή. Την 30 Ιουνίου 2016 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείτο από 319 εμπορικά ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 882 χιλ. τ.μ.
.
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ (Role of individual interest): Το Ατομικό συμφέρον είναι, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, ο κύριος κύριος μοχλός λειτουργίας των αγορών. Όλοι οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, καταναλωτές, παραγωγοί, εργαζόμενοι,επενδυτές, ιδιοκτήτες γης και ακινήτων και άλλοι, επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το ατομικό τους συμφέρον. Σύμφωνα με τον Adam Smith, αυτό δε δημιουργεί προβλήματα για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Αντίθετα συμβάλλει σε αυτήν διότι δίνει προσανατολισμό και συνέπεια στην οικονομία, η οποία, διαφορετικά, λειτουργώντας χωρίς την άσκηση πίεσης και χωρίς κεντρική κατεύθυνση από κάποιο όργανο, θα κατέληγε σε χάος. Στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορείς οικονομικής δραστηριότητας ενδέχεται να αυτοπεριορίζουν την επιδίωξη του ατομικού τους συμφέροντος είτε από αλτρουισμό είτε για χάρη άλλων ευρύτερων κοινωνικών στόχων (π.χ. προστασία φυσικού περιβάλλοντος).

.
ΣΥΝΕΧΙΣΕ και τον Αύγουστο να διευρύνεται το μερίδιο αγοράς των εναλλακτικών παρόχων ενέργειας φθάνοντας το 10,17%. Η Protergia πέρασε πλέον στην δεύτερη θέση με μερίδιο 2,54% πίσω από την Ήρων (2,73%) με τρίτη την Elpedison 2,16%. Σημαντικά αυξημένη ήταν για τον όμιλο Μυτιληναίου και η παραγωγή ρεύματος η οποία έφθασε το 7,6% της συνολικής παραγωγής τον Αύγουστο.

.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ίδια κεφάλαια 279 εκατ. ευρώ από 284 εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.29 εκατ. από 11.35 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7,9 εκατ. από 7,6 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 3,2 εκατ. ευρώ από 2.46 εκατ. ευρώ. Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αρνητικές -4,39 εκατ. από – 1,67 εκατ. ευρώ το 2015. Ζημίες 5,77 εκατ. από 8,82 εκατ. ευρώ πέρυσι. Θετικά ΕΒΙΤDA 1,12 εκατ. ευρώ από -0,57 εκατ. ευρώ. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 96,6 εκατ. από 95,4 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλομέτοχος με την “στενοκεφαλιά” του οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τον όμιλο στα…βράχια. Θάρθει η στιγμή που θα παρακαλάει, αλλά κανείς δεν θα του δίνει σημασία… Εκτός κι αν γίνει κάτι γρήγορα, πολύ γρήγορα…

.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ περιοδικότητας των αποτελεσμάτων είναι μια λογιστική υπόθεση η οποία δέχεται ότι είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλες οι περίπλοκες και μεταβαλλόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης σε λογιστικές καταστάσεις. Αυτό γίνεται εφικτό θεωρώντας ότι μπορεί να διακοπεί στιγμιαία η συνεχής ροή της δραστηριότητας της επιχείρησης και να διαιρεθεί όλη η διάρκεια της ζωής της σε σχετικά σύντομες, διακριτές χρονικές περιόδους, τις Λογιστικές Χρήσεις. Στο τέλος των λογιστικών χρήσεων υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημιές της επιχείρησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο συντομότερες είναι αυτές οι περίοδοι, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για τον λογιστή να εκτιμήσει τα ακριβή ποσά της περιόδου.

.
ΦΟΒΕΡΗ και μη αναμενόμενη μετεξέλιξη για την πολύ καλή και αδικημένη στο ταμπλό ΕΛΑΣΤΡΟΝ με τις πωλήσεις να ενισχύονται από 31 εκατ. σε 36,5 εκατ., με επιστροφή στα κέρδη σε 1,76 εκατ. από ζημίες 1,28 εκατ. πέρυσι, τα ίδια κεφάλαια να ενισχύονται σε 64,9 εκατ. από 63,7 εκατ. ευρώ. Εbitda 3.9 εκατ. από 1.15 εκατ. ευρώ. Από εκροές 9,5 εκατ. ευρώ στις λειτουργικές δραστηριότητες πέρυσι, σε εισροές εφέτος 2,5 εκατ. ευρώ… Με ταμειακά διαθέσιμα 10 εκατ. (10,8 εκατ) και δανεισμό καθαρό σε 11,4 εκατ. από 7 εκατ. ευρώ (Αποθέματα 22,8 από 17,6 εκατ. και απαιτήσεις 18,6 εκατ. από 13,7 εκατ.)… Προσωπικό από 186 άτομα σε 213 άτομα τώρα…Αμοιβές δντικών στελεχών+μελών δ.σ. 242 χιλ. ευρώ.
.
ΧΑΧΑΧΑ: ‘Οταν κάποιος βαριέται να κατέβει από το όχημα διαγράμμισης….

ΨYXAΣΘΕΝΕΙΑ στην νιοστή: Αποτίμηση ΔΕΗ 615 εκατ. και ΕΛΠΕ 1,2 δισ ευρώ, ΜΟΗ 1,1 δισ. ευρώ, ΑΒΑΞ 25,6 εκατ. και ΣΕΛΟΝΤΑ… 27,5 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση ΕΛΑΣΤΡΟΝ 9 εκατ. ευρώ και ΚΡΕΤΑ 14 εκατ., ΕΦΤΖΙ 30 εκατ., ΔΑΙΟΣ 43,5 εκατ. και δεκάδες άλλα παραδείγματα…

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – Κι όμως είναι δυνατόν…

(για μεγέθυνση… κλικ πάνω στην φωτό και μετά κλικ στο… Search Google for image)

Related image

Mε την υπογραφή του μικρομέτοχου

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017