Από και για τον κόσμο του Χ.Α και των αγορών- πολλά + ενδιαφέροντα(;)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Που επικεντρώνεται η δική της προσοχή για το β’ εξάμηνο του 2016

Τελική Γραμμή: Κερδοφορία 

Πιστωτικές ζημιές: Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 150-170 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις 170 μονάδες βάσης του α’ εξαμήνου.

Οργανικά Έξοδα: Η εθελούσια έξοδος θα ξεκινήσει σύντομα και έχει ήδη κοστολογηθεί 118 εκατ. ευρώ στο Q4:15. 
.
Related image
.

Οργανικά αποτελέσματα: Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της εξάλειψης του Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ, ΙΙΙ από την είσπραξη του αποτελέσματος της πώλησης της Finansbank με συνολικό όφελος περίπου 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση

Άλλα: Η καταγραφή της ζημιάς από την πώληση της Finansbank δεν θα προκαλέσει απομείωση των υφιστάμενων μετόχων καθώς έχει ήδη καταλογισθεί στα κεφάλαια από το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

…………………….
 .

PIRAEUS BANK: Που επικεντρώνεται η δική της προσοχή για το β’ εξάμηνο του 2016

.

Τελική Γραμμή: Κερδοφορία 

.
Πιστωτικές ζημιές: Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 140 μονάδες βάσης ή 1 δις ευρώ.
.
Οργανικά Έξοδα: Στο β’ εξάμηνο η τάση μείωσης των οργανικών εξόδων θα συνεχιστεί με μείωση δικτύου και ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Ισχυρότερες επιδράσεις από το γ’ τρίμηνο και μετά
.
Οργανικά αποτελέσματα: Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της μείωσης του χρηματοδοτικού κόστους
Related image
΄Αλλα: Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2016 μειώθηκε περαιτέρω κατά 23 καταστήματα στη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 678 μονάδες (σήμερα στις 673), ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 939, με μείωση 42 μονάδων τριμηνιαίως. Στόχος οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα.
………..
 .
ΤΡΑΠΕΖΕΣ και .. Τι μπορεί να πάει άσχημα:
.
Οι τραπεζικοί ισολογισμοί έχουν πλέον ένα σημαντικό περιθώριο απορρόφησης νέων πιστωτικών ζημιών, καθώς σταθεροποιούν το προ προβλέψεων αποτέλεσμα σε επίπεδα ανώτερα των προβλέψεων.
.
Βέβαια, μια απότομη αύξηση των προβλέψεων φθάνοντας τα 100 δις ευρώ θα δημιουργούσε θέμα επάρκειας κεφαλαίων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να στραβώσουν πολύ τα πράγματα στην οικονομία, το ΑΕΠ να μείνει αρνητικό και η αξία των “ΚΑΛΥΨΕΩΝ” να συνεχίσει να υποχωρεί.
.
Related image
.
Σε αυτή και μόνο την περίπτωση οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να ζητήσουν φρέσκα κεφάλαια από την αγορά. Αν κάτι τέτοιο ωστόσο αποφευχθεί, τότε μιλάμε για την απόλυτη επενδυτική ευκαιρία.
.
Οι τράπεζες διαπραγματεύονται κάτω από το 1/3 της ενσώματης καθαρής θέσης –απόρροια των διαφορετικών ρίσκων απομείωσης που διατρέχουν από CoCo’s, προνομιούχες κλπ-  με δείκτες που σταδιακά αρχίζουν να βάζουν το συν μπροστά. Και τούτο συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση τα τελευταία χρόνια.
…………………………
.
ALPHA BANK – που επικεντρώνεται η προσοχή της για το β’ εξάμηνο του 2016
.

Πιστωτικές ζημιές: Για το υπόλοιπο του 2016 να κινηθούν χαμηλότερα από το μέσο όρο του α’ εξαμήνου

Οργανικά Έξοδα: Στόχος να μην ξεπεράσουν τα έξοδα σε ετήσια βάση τα 1,15 δις ευρώ. Η σχέση κόστους εσόδων για το 2016 να κινηθεί στο 48%

Image result for alpha bank logo

Οργανικά αποτελέσματα: Στόχος τα επαναλαμβανόμενα κέρδη να κινηθούν στα 1,2 δις ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να μείνει στα επίπεδα του α’ εξαμήνου στο υπόλοιπο του 2016 και το 2017

Άλλα: Τα οφέλη εξοικονόμησης από την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων διαμορφώνονται σε 38,5 εκατ. ευρώ τα οποία αναλύονται σε 28 εκατ. ευρώ από την ρευστότητα άντλησης από την ΕΚΤ με ενέχυρο ελληνικά ομόλογα και τα υπόλοιπα από την μείωση των εξόδων από την χρήση του Πυλώνα ΙΙ. Το όφελος μπορεί να αυξηθεί στα 48 εκατ. ευρώ, εφόσον εξοφληθεί πλήρως η χρηματοδότηση του Πυλώνα ΙΙ.

……………………..
.

Που επικεντρώνει την δική της προσοχή η Eurobank για το β’ εξάμηνο του 2016

Related image

Τελική ΓραμμήΚερδοφορία 

Πιστωτικές ζημιές: 
Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι λιγότερο από 200 μονάδες βάσης στο σύνολο των καθαρών δανείων.
.
Οργανικά αποτελέσματα: Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα θα κινηθούν άνω του 15% σε σχέση με το 2015
‘Αλλα: Ο όμιλος πούλησε 234 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Βουλγαρία και Ρουμανία με κέρδος βελτιώνοντας κατά 10 μονάδες βάσης το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
…………………

.

ΧΑΡΑΚΟΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: O ΓΔ πλησιάζει την ζώνη των 600. Το 605 και 613 είναι τα επίπεδα που το πιο πιθανό είναι να δοκιμαστούν σε πρώτη φάση. Το 575 γίνεται κοντινή σημαντική στήριξη ενώ το stop μας παραμένει στο 559 στην παρούσα. Πλέον δοκιμάζεται και πάλι το μηνιαίο επίπεδο αντίστασης και αν τα καταφέρει τότε μπορεί να δούμε σημαντική κίνηση το επόμενο διάστημα.

.

Η ΓΕΚ –με νέα υψηλά κίνησης- είναι πλέον αντιμέτωπη με το επίπεδο των 2,2200 ευρώ που κατοχύρωση μπορεί να την βάλει σε επιθετική τάση και με τα 2,0600 να γίνονται σημαντική στήριξη. Τα ΕΧΑΕ  θα δοκιμάσουν – αν μη τι άλλο το 452-459 – που θέλει προσοχή βραχυπρόθεσμα. Και του οποίου η κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης. Ο ΜΥΤΙΛ ψάχνει το 5,1000 ευρώ χωρίς να μας έχει κάνει την χάρη και να δοκιμάσει τα 4,5000 ευρώ.

………………………
ΜINOAN LINES : Το εξάμηνο  του 2016 αποτελεί την καλύτερη οικονομική επίδοση στην τελική γραμμή στα 44 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διπλασιάστηκαν στα € 12,2 εκατ. ευρώ ενισχυμένα και από έκτακτα κέρδη από την πώληση πλοίου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.
.
Related image
.
Από την συγκεκριμένη κίνηση ο ισολογισμός της εταιρίας εμφάνισε μείωση των υποχρεώσεων κατά 40,8 εκατ. ευρώ  η οποία αφορούσε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο του δανεισμού του ομίλου διαμορφώθηκε σε 162,4 εκατ. ευρώ, ενώ αν αφαιρεθεί το ταμείο ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε 147 εκατ. ευρώ.
 .
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 72,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 20,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
.

Πως διαμορφώθηκαν εξάμηνο και τρίμηνο στις Μινωικές Γραμμές

.

Σε χιλ. ευρώ 6Μ 2015 6Μ 2016 (%) 2Q:15 2Q:16 (%)
Πωλήσεις 78.666 72.412 -8,0% 44.580 40.112 -10,0%
Λειτουργικά κέρδη 15.163 20.759 +36,9% 8.036 12.259 +52,6%
Περιθώριο λειτουργικών κερδών 19,3%  28,7%  +939 bps  18,0%  30,6%  +1.254 bps 
Καθαρά κέρδη 5.838 12.205 +109,1% 3.483 8.205 +135,6%
Περιθώριο καθαρών κερδών 7,4%  16,9%  +943 bps  7,8%  20,5%  +1.264 bps 

……………………

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατά κατηγορία δραστηριότητας

.

Related image

.

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%) 6Μ:16 6Μ:15 Δ (%)
Κατασκευές 491,9 361,1 36,2% 77,0 5,8 1227,6% 63,0 -8,6 832,6% 40,0 -11.6 444.8%
Ανανεώσιμες Πηγές 66,5 66,8 -0,4% 47,3 48,0 -1,5% 27,6 29,0 -4,8% 6,7 13.1 -48.9%
Θερμική Ενέργεια 16,5 12,8 28,9% 0,3 -0,1 400,0% 0,3 -0,1 400,0% 0,3 -1.4 121.4%
Real Estate 2,6 3,1 -16,1% 0,4 0,0 -0,7 -3,2 78,1% -2,5 -4.7 46.8%
Παραχωρήσεις 1,7 1,1 54,5% -0,3 -0,2 -50,0% -0,6 -0,5 -20,0% 0,2 1.1 -81.8%
Βιομηχανική Δραστηριότητα 1,7 1,6 6,2% -1,4 -1,1 -27,3% -2,1 -2,1 0,0% -2,8 -2.1 -33.3%
Μητρική 0,0 2,1 -100,0% -0,6 1,4 -142,9% -0,6 1,3 -146,2% -14,6 -2.0 -630.0%
Σύνολο Ομίλου 580,9 448,6 29,5% 122,7 53,8 128,1% 86,9 15,8 450,0% 27,3 -7.6 459.2%

…………………….

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο του Ελλάκτωρ κατά κατηγορία δραστηριότητας

Image result for ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%)
Κατασκευές 662,7 555,5 19,3% 5,2 -10,3 150,5% -19,7 -23,1 14,7% -27,1 -29,9 9,4%
Real Estate 3,4 3,4 0,0% 1,3 1,0 30,0% 0,7 0,4 75,0% -0,4 -0,6 33,3%
Παραχωρήσεις 112,4 101,7 10,5% 79,3 64,3 23,3% 46,8 29,3 59,7% 4,5 -1,1 509,1%
Περιβάλλον 46,7 63,0 -25,9% 7,0 10,0 -30,0% 4,5 7,9 -43,0% -1,5 4,0 -137,5%

……………

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ: Την τρέχουσα εβδομάδα και στο εγχώριο πεδίο ξεχωρίζουν η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών από τον όμιλο Μυτιληναίου που θα γίνει την Τρίτη και η οποία αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά ενέργειας.

Την Τετάρτη θα λάβει χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ, ενώ την Πέμπτη οι Αγορές θα περιμένουν την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια της ευρωζώνης καθώς και την στάση της κεντρικής τράπεζας στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων.

Related image

Η ανακοίνωση του προτιμητέου πλειοδότη για το 24% του ΑΔΜΗΕ πήρε και νέα παράταση για την ερχόμενη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου. Τέλος υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21/10 λήγουν τα συμβόλαια Οκτωβρίου στην Αγορά παραγώγων.

……….

OMOΡΦΗ ΕΙΚΟΝΑ

 …..

Με την υπογραφή του μικρομέτοχου

MIKROS