Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ (ενδιαφέρουσες έως και σημαντικές) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ (ενδιαφέρουσες έως και σημαντικές)

16.07.2016 18:33

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2016, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 10.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού της Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. H ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα δημοσιευθεί με νεότερη ανακοίνωσή της.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 400 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRC422116743), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €10.000, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 4 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,30% ετησίως, και διατέθηκαν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η ονομαστική αξία της ομολογίας, ήτοι €10.000, και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016  Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS117123000) με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,94 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,06 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 19 Ιουλίου 2016. Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Παύση διαπραγμάτευσης των 26.252.040 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» (ISIN: GRS404253007), προκειμένου να αντικατασταθούν από 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης € 0,68, κατόπιν της συνένωσης του αριθμού των μετοχών (reverse split) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 13.126.020 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,68, είναι η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016. 

Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN: GRS091103002). 

Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ISIN: GRS221103005). Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN: GRS310003009) λόγω ακύρωσης 40.912 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της ιδίας εταιρίας από €0,30 σε €3,66. 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (ISIN: GRS088003017) λόγω ακύρωσης 13.484 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (ISIN: GRS504003013) λόγω ακύρωσης 16.748 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

___________________

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας. Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους της ιστοσελίδας του, το εταιρικό του προφίλ και τη σύνοψη της αγοράς του.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017