Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών A.E -επιστροφή 0,34 € ανά μετοχή - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών A.E -επιστροφή 0,34 € ανά μετοχή

04.11.2016 15:24

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών A.E.

 

Την 4/11/2016 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκατρείς (13) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (9.584.366) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,40%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μίας (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, καθώς επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση το άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο με προσθήκη παραγράφων στο τέλος του άρθρου, όπως παρακάτω : “Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/11/2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€4.053.320,54) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,34 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του Ευρώ (€39.579.482,92) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του Ευρώ (€3,32) η κάθε μία.” Παρασχέθηκε, δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 2. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ανέφερε ότι η ανοδική πορεία του Α εξαμήνου 2016 αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία του ενεαμήνου, που θα δημοσιοποιηθούν σύντομα. Τέλος Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι μέχρι τις 04/11/2016 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα μίας (4.871) ιδίων μετοχών.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017