Αποτελέσματα 6M 2016: Επέστρεψαν σε κερδοφορία κόντρα στην ύφεση | Mikrometoxos.gr

Αποτελέσματα 6M 2016: Επέστρεψαν σε κερδοφορία κόντρα στην ύφεση

08.10.2016 00:01

Αποτελέσματα 6M 2016

 Από τον Μάνο Χατζηδάκη

Επέστρεψαν σε κερδοφορία κόντρα στην ύφεση

Αναδιαρθρώσεις και επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες αποδίδουν αλλάζοντας το πρόσημο της τελικής γραμμής

Η ανατροπή στο ποδόσφαιρο αποτελεί ίσως την πιο εντυπωσιακή και πιο συναρπαστική εξέλιξη στην ροή του αγώνα. Θέλει μεγάλα ψυχολογικά αποθέματα για να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι πόσο μάλλον δε όταν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες και εχθρική κερκίδα. Στο ποδόσφαιρο ωστόσο η αλλαγή του νικητή μπορεί να προέλθει και από τύχη. Στις επιχειρήσεις η επιστροφή σε κερδοφορία έχει λιγότερο τύχη και περισσότερο σχεδιασμό και οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τυχαίο όταν μια εταιρία επιστρέφει σε κέρδη που προέρχονται από τον οργανικό της ιστό. Συνήθως οι χρονιές που συμβαίνει κάτι τέτοιο σηματοδοτούν καλύτερες μέρες για τους μετόχους και το μέλλον της επιχείρησης. Και τούτου διότι μια διοίκηση μπορεί να γνωρίζει που βρίσκεται θεωρητικά το νεκρό σημείο (εκεί δηλαδή που μια επιχείρηση ούτε κερδίζει ούτε χάνει) αλλά στην πράξη κάτι τέτοιο είναι σαν να κυνηγάει κανείς την σκιά του. Όταν κόβει μια εταιρία κόστος κόβει και κάποιες δραστηριότητες, τμήματα ή λειτουργίες. Η οικονομική συνέργεια όμως αυτού του κόστους για κάποια άλλη δραστηριότητα πιθανόν να ορίζει νέο σημείο ισορροπίας. Σε μια οικονομία που βρίσκεται σε πτωτική τροχιά το να επιτευχθεί μέσω των αναδιαρθρώσεων η εμφάνιση κερδοφορίας έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ίσως τον μεγαλύτερο.

ΚλουκίναςΛάππας: Από το 2010 είχε να δει θετική τελική γραμμή η εταιρία. Στα τελευταία τρίμηνο του 2015 είχαν φανεί οι πρώτες ενδείξεις ανατροπής η οποία τελικώς είχε και συνέχεια. Το κλείσιμο της κατασκευαστικής δραστηριότητας και μέρος του δικτύου της λιανικής απελευθέρωσε δυνάμεις και σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους κατέβασε 563 χιλ. ευρώ στην γραμμή των καθαρών κερδών. Οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα διαμορφώθηκαν σε 14.221 χιλ. ευρώ έναντι 14.945 χιλ. ευρώ μειωμένες κατά 4,9% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2015, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 212 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.181 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στον τομέα της ενέργειας ο  κύκλος εργασιών ανήλθε σε 652 χιλ. ευρώ έναντι 646 χιλ. ευρώ αυξημένος κατά 0,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 349 χιλ. ευρώ έναντι 534 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 34,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015.Η αξία των ακινήτων της εταιρίας στον ισολογισμό διαμορφώνεται σε 55 εκατ. ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 12,8 εκατ. ευρώ ενώ η τρέχουσα αξία της εταιρίας είναι 11,7 εκατ. ευρώ. Δεδομένου του παραδοσιακά καλού εμπορικά δευτέρου εξαμήνου η εταιρία έχει μπει σε τροχιά αντιστροφής για το σύνολο της χρήσης.

Πως έκλεισε το εξάμηνο της ΚλουκίναςΛάππας

Σε χιλ. ευρώ 6M:15 6M:16 Δ (%)
Πωλήσεις 15.595 14.872 -4,6%
Λειτουργικά κέρδη 372 1.551 316,9%
Περιθώριο λειτ. Κερδων 2,4%  10,4%  +804 bps 
Καθαρά Κέρδη -868 563 164,9%
Περιθώριο καθ. Κερδών -5,6%  3,8%  +935 bps 

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

Quest:Για τον όμιλο της Questη εικόνα των λειτουργικών αποτελεσμάτων πέρυσι είχε αρχίσει να δίνει ενδείξεις πως η επόμενη χρονιά θα ήταν ικανοποιητικότερη. Και τούτο διότι η κερδοφορία είχε δεχθεί τις επιδράσεις μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων (απομειώσεις θυγατρικών, έκπτωση σε τιμολογημένη παροχή ρεύματος κλπ). Σε κάποιο βαθμό τα έκτακτα βοήθησαν φέτος το τελικό αποτέλεσμα να κινηθεί υψηλότερα. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων κατά την κλειόμενη περίοδο περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Quest Energy, ενώ τα κέρδη προ φόρων του α’ εξαμήνου 2015 περιλάμβαναν έκτακτες προβλέψεις (ζημίες) απομείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.Εξαιρώντας τα έκτακτα κέρδη και ζημίες τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων του Α εξαμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ. Από τις εννέα θυγατρικές που ενοποιούνται οι 7 εμφανίζουν κερδοφορία και μόλις μία υστέρηση στον κύκλο εργασιών σε σχέση με πέρυσι. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ και στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν την ανάπτυξη της δραστηριότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Cardlink που λόγω και των συνθηκών και των CapitalControls παρουσιάζει σημαντική διψήφια ανάπτυξη (+73%).

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων ανέρχονται σε € 47,4 εκατ. έναντι € 74,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η παραπάνω μεταβολή οφείλεται κυρίως στην εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας Unisystems στις αρχές της τρέχουσας περιόδου. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια συν χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε αρνητικός σε 0,3 εκατ.  ευρώ έναντι θετικού  21,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας στα 60 εκατ. ευρώ ή 10,9 φορές τα κέρδη του εξαμήνου.

Πως διαμορφώθηκε το εξάμηνο της Quest κατά κατηγορία δραστηριότητας

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Προ φόρων αποτελέσματα Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%) Η1:16 Η1:15 Δ (%)
Quest 3,30 2,33 41,3% 2,06 0,77 167,3% 2,14 0,44 386,4% 1,80 0,36 404,8%
Info-Quest 51,00 56,43 -9,6% 0,68 0,93 -26,4% 0,23 0,34 -31,8% 0,15 0,22 -29,3%
Unisystems 41,59 33,67 23,5% 1,95 1,49 30,6% 1,40 0,73 91,1% 0,39 0,40 -2,0%
Questonline 4,55 4,55 0,0% -0,14 -0,54 73,9% -0,18 -0,58 68,2% -0,18 -0,58 68,2%
I-Square 27,61 23,50 17,5% 0,85 0,63 34,7% 0,68 0,53 28,0% 0,46 0,37 24,9%
I-Storm 5,85 5,13 14,0% 0,11 0,06 96,5% -0,04 -0,09 55,8% -0,04 -0,09 55,8%
ACS 41,64 39,85 4,5% 4,19 3,39 23,5% 3,70 2,40 54,6% 2,60 1,19 117,8%
Cardlink 9,66 5,59 73,0% 2,33 1,36 70,7% -1,21 -0,24 -404,2% -0,71 -0,14 -397,2%
Quest ενεργειακή 3,93 3,64 8,2% 2,63 2,61 1,1% 2,94 1,16 153,1% 2,47 0,98 152,7%
Άλλα -12,59 -12,84 2,0% -1,32 -0,40 -233,2% -1,39 -4,39 68,4% -1,36 -3,37 59,6%
Σύνολο Ομίλου 176,55 161,84 9,1% 13,34 10,30 29,5% 8,28 0,31 2580,9% 5,57 -0,67 933,2%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

FG Europe : Στο παρελθόν ο όμιλος είχε απογοητεύσει με κινήσεις που αφορούσαν πωλήσεις και αγορές παγίων και συμμετοχών που δημιουργούσαν ερωτηματικά για την στρατηγική του ομίλου. Ωστόσο φέτος φαίνεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επιστροφή σε κερδοφορία που πατάει σε οργανική βάση.Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου είναι αυξημένες κατά 11,54% (52,16 εκατ. ευρώ), με τη αύξηση νααποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων του κλιματισμού και ιδιαίτερα στην αύξηση τωνπωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία. Μειωμένα κατά € 1,28 εκατ. εμφανίζονται ταέσοδα στον τομέα της ενέργειας (4,42 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016 από  5,70 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015) λόγω των μη ευνοϊκών αιολικών συνθηκών που επικράτησαν το α΄ εξάμηνο του 2016. Παρά την αύξηση των γενικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 16,34% με το λειτουργικόπεριθώριο να αυξάνεται κατά 53 μονάδες βάσης, στο 12,86% από 12,33% το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα κέρδη προ φόρων  οποία ανήλθαν στα  2,53 εκατ. ευρώ έναντι0,69 εκατ. ευρώ τοα’ εξάμηνο του 2015, με τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα να ανέρχονται σε € 1,49 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας € 0,287 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 αντίστοιχα. Η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώνεται σε 58 εκατ. ευρώ έναντι 68 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2016.

Πως έκλεισε το εξάμηνο της FG Europe

Σε χιλ. ευρώ 6M:15 6M:16 Δ (%)
Πωλήσεις 46,761 52,159 11.5%
Λειτουργικά κέρδη 5,766 6,710 16.4%
Περιθώριο λειτ. Κερδων 12.3%  12.9%  +53 bps 
Καθαρά Κέρδη -287 1,485 617.4%
Περιθώριο καθ. Κερδών -0.6%  2.8%  +346 bps 

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή 

Και οι άλλοι:Εδώ στην αντιστροφή έπαιξαν ρόλο και έκτακτοι παράγοντες ή τα νούμερα κινούνται σε οριακό επίπεδο, δεν παύει ωστόσο να αποτελεί μια αλλαγή στην τάση της επιχειρηματικής κερδοφορίας. Για παράδειγμα η LamdaDevelopmentέχει γυρίσει σε κερδοφορία ωστόσο σε αυτό έχει συνδράμει σημαντικά η εμφάνιση μικρότερων απομειώσεων σε σχέση με πέρυσι. Στην Intralotτα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα καθώς έχουν γίνει εταιρικοί μετασχηματισμοί με θυγατρικές που δεν συμμετέχουν στην ενοποίηση και εμφανίζονται ως συμμετοχές. Στο Υγεία όπως και στις άλλες επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας θα πρέπει κανείς να αναμένει το κλείσιμο της χρήσης καθώς ο ΕΟΠΥΥ αναδρομικά στο κοντινό παρελθόν έχει κουρέψει τις οφειλές του αναπροσαρμόζοντας τα μεγέθη προς τα κάτω. Οι υπόλοιπες εταιρίες δείχνουν κερδοφορία λίγων χιλιάδων ευρώ που για τα δεδομένα του τζίρου που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις αποτελούν ένα σχετικά ευαίσθητο μέγεθος.

Ποιες άλλες εισηγμένες έχουν γυρίσει στο εξάμηνο σε κέρδη

Εταιρία Κύκλος Εργασίων EBITDA Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) 2015 2016 Δ(%) 2015 2016 Δ(%) 2015 2016 Δ(%)
LAMDA DEVELOPMENT 21.774 22.960 5,4%  -3.575 12.013 436,0%  -14.330 1.490 110,4% 
ΙΝΤRALOT 618.937 636.871 2,9%  80.165 88.899 10,9%  -31.000 19.394 162,6% 
ΥΓΕΙΑ 114.524 116.669 1,9%  11.904 18.253 53,3%  -1.723 4.284 348,6% 
ΧΑΛΚOΡ 629.470 563.238 -10,5%  36.474 35.266 -3,3%  -4.744 406 108,6% 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 8.190 7.722 -5,7%  238 254 6,7%  -74 82 210,8% 
ΕΚΤΕΡ 7.720 5.737 -25,7%  132 329 149,2%  -51 113 321,6% 
INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 68.129 95.578 40,3%  6.999 8.153 16,5%  -131 39 129,8% 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ 22.454 27.072 20,6% 382 1.421 272,0% -682 19 102,8%

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017