Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2014 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2014 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.

01.04.2015 08:23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Της 31ης Μαρτίου 2015

 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2014 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.


 

  • Περιορισμός των οικονομικών επιδόσεων σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, αποδιδόμενος στην κρίση του κλάδου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και στις μη ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες τη χρήση 2014.
  • Σημαντική αύξηση κατά 38% στις πωλήσεις της ενέργειας το α΄ τρίμηνο του 2015

 

Η μείωση των πωλήσεων στη χρήση 2014 κατά 23% σε σχέση με το 2013, οδήγησε στη δημιουργία ζημιών ύψους € 2,15 εκατ. από κέρδη € 2,93εκατ. το 2013.

 

Η σχέση των πωλήσεων εσωτερικού – εξωτερικού διαμορφώθηκε το 2014 στο 65% και 35%, έναντι  αντίστοιχων ποσοστών 70% και 30% το 2013.

 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου επηρεάστηκαν περεταίρω από τη μείωση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας, λόγω : α) του πιστωτικού σημειώματος που ανήλθε σε ποσοστό 10% επί των εσόδων του 2013, ποσού € 1,14 εκατ. που εκδόθηκε προς τον ΛΑΓΗΕ βάσει του Ν. 4254/2014. β) της μείωσης από 1/4/2014 της τιμής τιμολόγησης προς το ΛΑΓΗΕ της παραγόμενης ενέργειας, σε ποσοστό 3,28% και γ) του ασυνήθιστα χαμηλού αιολικού δυναμικού το 2014 που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων κατά 26%.

 

Συμπερασματικά, το 2014 η απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου επηρεάστηκε από τη γενικότερη πτώση των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αλλά και από την παρατεταμένη περίοδο μη ευνοϊκών για τον κλιματισμό, κλιματολογικών συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Η ζημία της χρήσεως σε συνδυασμό με τη φορολογική αναγνώριση των ζημιών από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προηγουμένων χρήσεων, δημιουργεί μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας ένα  σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα για την επόμενη πενταετία, καθώς η Εταιρεία δικαιούται συμψηφισμό φόρων  επί των μελλοντικών κερδών της μέχρι και ποσού € 3,55 εκατ. περίπου.

 

Η πρόσκαιρη πτώση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αντιστραφεί εντός του 2015. Mε βάσει τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, το α΄ 3μηνο του 2015 οι πωλήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2014 και  η Εταιρεία επανέρχεται στην κερδοφορία.

 

Παράλληλα, με την  θυγατρική της Εταιρείας στην Τουρκία σε πλήρη πλέον δραστηριότητα, την ενεργοποίηση από 1/4/2015 της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία (η οποία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων στην εν λόγω αγορά), και τις  πωλήσεις στον τομέα της ενέργειας το πρώτο 3μηνο του έτους σημαντικά αυξημένες κατά 38%, και ο Όμιλος επανέρχεται στην κερδοφορία.

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής:

 

Για τη χρήση 2014 οι πωλήσεις συσκευών κλιματισμού κινήθηκαν πτωτικά στο σύνολό σχεδόν των χωρών δραστηριοποίησης της Εταιρείας, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται στο 26,0% και τα συνολικά έσοδα να περιορίζονται στα € 61,52 εκατ. έναντι € 83,17 εκατ. αυτών του 2013.

 

Ανοδικά κατά 8,28% κινήθηκαν οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO ανερχόμενες στα € 2,53 εκατ. έναντι πωλήσεων € 2,34 εκατ. της χρήσης 2013.

 

Η μείωση των συνολικών πωλήσεων κατά 23,2%, στα € 67,35 εκατ. το 2014 από τα € 87,74 εκατ. οδήγησε στον περιορισμό του μικτού κέρδους στα € 14,62 εκατ. από € 21,51 το 2013. Το μικτό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 21,7% έναντι ποσοστού 24,5% του 2013.

 

Τα γενικά έξοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν στα € 14,79 εκατ. από € 15,12 εκατ. το 2013. Η σημαντική ωστόσο αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων στα € 5,69 εκατ. εντός του 2014 από € 2,60 εκατ. το 2013, αποδιδόμενη κυρίως στο υψηλό κόστος δανεισμού της Εταιρείας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, επιβάρυνε τα αποτελέσματα  προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους € 5,70 εκατ. έναντι κερδών € 3,96 εκατ. του 2013.

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιορίστηκαν οριακά κατά 5,2% διαμορφούμενες στα € 25,13 εκατ. από € 26,51 εκατ. το 2013. Η σημειωθείσα ωστόσο μείωση των πωλήσεων κλιματιστικών μονάδων, συνδυαζόμενη με το γεγονός ότι οι παραγγελίες κλιματιστικών, που αποτελούν τον κύριο όγκο των αποθεμάτων, είχαν όπως κάθε χρόνο πραγματοποιηθεί στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, οδήγησαν στην αύξηση κατά 6,91% του ύψους των αποθεμάτων και συγκεκριμένα στα € 43,43 εκατ. από 40,43 εκατ. το 2013.

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα € 78,34 εκατ. έναντι € 68,81 εκατ. την 31/12/2013, αυξημένες κατά 13,8%  λόγω κυρίως της αύξησης του Τραπεζικού δανεισμού και των Εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

 

Σε επίπεδο Ομίλου:

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου περιορίστηκαν κατ’ αντιστοιχία των πωλήσεων της Μητρικής κατά 26,6% στα € 72,72 εκατ. από € 99,10 εκατ. το 2013, επηρεασμένες σαφώς και από τα μειωμένα έσοδα από τον τομέα της Ενέργειας (€ 7,00 εκατ. από 11,39 εκατ. το 2013)

 

Η εν λόγω εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της μικτής κερδοφορίας του Ομίλου στα € 15,26 εκατ. έναντι € 26,42 εκατ. το 2013 και τον περιορισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους από το 26,7% το 2013 σε 21,0%  την 31/12/2014.

 

Παρά τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,4% η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής συνετέλεσε στη διαμόρφωση αρνητικών προ και μετά φόρων αποτελεσμάτων, στα € 8,2 εκατ. και € 4,8 εκατ. αντίστοιχα.

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,4% (σε € 126,13 εκατ. από € 118,54 εκατ. την 31/12/2013) λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

 

Την 10/01/2015 η Εταιρεία προέβη στην πληρωμή της 2ης δόσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους € 5,05 εκατ. περιορίζοντας ισόποσα τις Τραπεζικές της υποχρεώσεις.

 

Στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης για το  τρέχον οικονομικό  έτος αποτελούν, η ανάκτηση των πωλήσεων της χρήσης 2013 στην ελληνική αγορά, η στήριξη της FG EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SAN.VE, προκειμένου να εδραιωθεί στην αγορά της Τουρκίας και η  δραστηριοποίηση από 1/4/2015 της  FG EUROPE ITALIA SPA στην Ιταλία. Παράλληλα, θεωρείται δεδομένη η διατήρηση και η πρόσθετη τόνωση της παρουσίας της στις λοιπές χώρες των Βαλκανίων.

 

Η ανανεωμένη γκάμα των προϊόντων ESKIMO και η σαφέστατη ποιοτική τους αναβάθμιση βρίσκει σταδιακά μεγαλύτερη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό με τις  πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων να εμφανίζονται συνεχώς αυξημένες.

 

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η έναρξη της λειτουργίας του νέου μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ενδοομιλικής επικοινωνίας, στον αρτιότερο έλεγχο του εμπορικού κυκλώματος και στην περεταίρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου, ξεκινά η λειτουργία του νέου συστήματος στην θυγατρική της Εταιρείας στην Ιταλία.

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fgeurope.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» την Τρίτη 31/03/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της F.G. EUROPE A.E., Λ. Βουλιαγμένης 128, 166 74 Γλυφάδα, Τηλ. +30 210 9696500, Fax +30 210 9603802, ir@fgeurope.gr.

 

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2014 του Ομίλου της F.G. EUROPE Α.Ε.
F.G. EUROPE GroupΆs Financial Results for the fiscal year 2014

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017