Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

30.06.2016 20:11

Το συνολικό ύψος απαιτήσεων της Εταιρείας από την «Μαρινόπουλος Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκ. € εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 0,5 εκ. €. Η εταιρεία έχει ήδη εγκαίρως προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων.

Η Εταιρεία προβλέποντας τις δυσμενείς εξελίξεις όσον αφορά στην αλυσίδα «Μαρινόπουλος Α.Ε.» έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της, ώστε να αντικατασταθεί ο κύκλος εργασιών που αφορούσε στη συγκεκριμένη αλυσίδα λιανικής. Το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει πωλήσεις στην εν λόγω αλυσίδα αλλά εστιάζει σε μικρά σημεία πώλησης, λοιπά κανάλια διανομής, εξαγωγές προϊόντων καθώς και νέες συμφωνίες παραχώρησηςχρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (licensing).

Έτσι, το ποσοστό πωλήσεων στην «Μαρινόπουλος Α.Ε.» επί του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 2,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθόσον η Εταιρεία έχει διακόψει τη συνεργασία και εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες πωλήσεις.

Επομένως, η επίπτωση στον κύκλο εργασιών δεν εκτιμάται να είναι σημαντική καθώς η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο εμπορικά όσο και νομικά. H επίπτωση στα αποτελέσματα και τα ιδία κεφάλαια της Εταιρείας δεν δύναται να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο, εν αναμονή των οικονομικών και νομικών εξελίξεων που αφορούν στην «Μαρινόπουλος Α.Ε.».

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017