Ανακοίνωση: Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers 8.6.2015 – Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2015 – Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς…

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. (Ε.Χ.-Χ.Α.) κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2015. Τον Μάιο 2015 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 

 Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €42,46 δισ., αυξημένη κατά 2,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 1,6%.

 

 Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

 

 Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 59,2% έναντι 58,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,0%.

 

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (8.033,45 εκατ. ευρώ ή 18,9%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 48,0% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

 

 Συνολική αξία συναλλαγών €1,68 δις (αυξημένη κατά 19,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 65,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

 

 Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.158.611.619 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.969.178.783 τεμάχια) και μείωση 31,7% σε σχέση με το Μάιο του 2014 (4.623.582.541 τεμάχια).

 

 Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2015 πραγματοποίησαν το 51,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

 

 24,58 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 24,13 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

 

 1.137 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.130 τον προηγούμενο μήνα)  Απώλειες της τάξης του 0,1% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

 

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2015 έφτασε τα €1.684,41 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 19,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.404,81 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν €4.890,26 εκατ., σημειώθηκε πτώση της τάξης του 65,6%.

 

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2015 ήταν €84,22 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€78,05 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€232,87 εκατ.).

 

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2015 ανήλθε στις 24.581 έναντι 24.127 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 35.108). Τον Μάιο 2015 δημιουργήθηκαν 1.137 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.130 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,46 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €41,37 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,6%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €70,92 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 40,1%.

 

* ,