Αλλη μία επισήμανση και θα πρέπει οι αρμόδιοι του ΧΑ να επιληφθούν σχετικά

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διαβάζουμε – μεταξύ άλλων – στην οικονομική έκθεση του ομίλου [σελ. 6] Επισκόπηση αποτελεσµάτων 2014 

 
… ΣΕ επίπεδο ισολογισµού, τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου στις 31.12.2014 ήταν  679,9 εκατ. έναντι  814,9 εκατ. στις 31.12.2013, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 1.116,2 εκατ. έναντι  1.150,4 εκατ. στις 31.12.2013. 

 
Το σύνολο των δανείων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στις 31.12.2014 σε  1.550,7 εκατ., έναντι  1.646,9 εκατ. στις 31.12.2013. 
 
Από το σύνολο των δανείων 275,3 εκατ. είναι βραχυπρόθεσµα και  1.275,4 εκατ. µακροπρόθεσµα. Στο σύνολο των δανείων συµπεριλαµβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωµα αναγωγής στην µητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους  778,1 εκατ. 
 
Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2014 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 27,1%. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού εταιρικού δανεισµού προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός εταιρικός δανεισµός). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων του ομίλου υπολογίζονται και τα 234,9 εκατ. που αφορούν μη ελεγχόμενες υπ αυτών συμμετοχές… Δηλαδή η πραγματική καθαρή θέση ανέρχεται σε 881,3 εκατ. ευρώ, οπότε αλλάζουν αρκετά οι σχετικοί συσχετισμοί… 
 
ΕΙΝΑΙ μία τακτική που την ακολουθούν αρκετοί όμιλοι [πρόχειρα μας έρχονται στο μυαλό οι ΜΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ] και θα πρέπει οι αρμόδιοι του ΧΑ να επιληφθούν σχετικά. 
* ,