ΑΤΤΙCA BANK- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Mikrometoxos.gr

ΑΤΤΙCA BANK- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

13.10.2016 20:02

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

1. Διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε επίπεδα που να ξεπερνούν κατά πολύ τα τρέχοντα ισχύοντα όρια.

2. Βελτίωση της ποιότητας Ενεργητικού, με αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Ενίσχυση των προοπτικών κερδοφορίας της Τράπεζας μέσω: α. Συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Προς την κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε αλλαγή του Οργανογράμματός της, ενώ έως το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. β. Αναβάθμισης της τιμολογιακής πολιτικής και ενίσχυσης των διαδικασιών παρακολούθησης των κινδύνων. γ. Αναμόρφωσης της δομής του Ομίλου και του δικτύου της.

4. Διεύρυνση των διαθέσιμων πηγών ρευστότητας

5. Επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας, ως υπόβαθρου της αναδιάρθρωσης και καίριου παράγοντα για την ανάπτυξη της Τράπεζας. Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση σύνταξης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο, η Τράπεζα, ως οφείλει, πρόκειται να υποβάλλει σύντομα προς αξιολόγηση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στόχος του επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και των ενεργειών αναδιοργάνωσης της Τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας-περιουσίας των μετόχων, η παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών εργασιών, η σταδιακή επέκταση στην εμπιστοσύνη και καθιέρωση της εταιρικής της επωνυμίας στη συνείδηση του κοινού, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βέλτιστη χρησιμοποίηση των πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων και κινήτρων προς όφελος των πελατών της και της ανάπτυξης της οικονομίας.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017