ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ: Με P/bv 0,30 και δείκτη δανειακής μόχλευσης 0,76.

ATTIKA HOLDINGS: Ενοποιημένες Πωλήσεις 266,66 εκατ. ευρώ (έναντι 260,16 εκατ. ευρώ το έτος 2013) και EBITDA 42,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων 27,15 εκατ. ευρώ το έτος 2013.
Τα EBIT ανήλθαν σε 18,37 εκατ. ευρώ (Κέρδη 2,03 εκατ. ευρώ το έτος 2013) και τα Κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 4,27 εκατ. ευρώ (Ζημίες Ευρώ 10,13 εκατ. το έτος 2013).
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 4,0 εκατ. ευρώ από την πώληση του Blue Star Ithaki 
ΑΤΤΙΚΑ: Καθώς και μη επαναλαμβανόμενη ζημία 1,45 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την πλήρη εξόφληση αγοράς του πλοίου Blue Star Patmos σε Δολάρια Η.Π.Α. 
Αντίστοιχα τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 περιλαμβάνουν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 1,65 εκατ.

Αποτέλεσμα εικόνας για superfast ferries

ΑΤΤΙΚΑ(Ι): Μετά από πέντε ζημιογόνες χρήσεις, απόρροια αφενός της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έπληξε την Ελληνική οικονομία και αφετέρου της αύξησης τιμών των καυσίμων, ο Όμιλος πέτυχε να επιστρέψει στην κερδοφορία.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το δ’ τρίμηνο του έτους.
ΑΤΤΙΚΑ(ΙΙ): Στις 31.12.2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 23,94 εκατ. ευρώ (24,89 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013).
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στη χρήση 2014 ανέρχεται σε 282,16 εκατ. ευρώ από τα οποία 270,80 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 11,36 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες. 
Στη χρήση 2013 ο συνολικός δανεισμός ανέρχονταν στα 289,94 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
ΑΤΤΙΚΑ(ΙΙΙ): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2014 σε 339,82 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,77 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας.
Ο όμιλος αποτιμάται σε 101,2 εκατ.  ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 0,30 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,76.
Η μετοχή του στα 0,5280 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 0,4160 και 0,7990 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 0,4160 και των 0,589000 ευρώ. Στο -2,04 εφέτος…
Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 0,5100 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 2,3 εκατ. τεμάχια ήτοι το 1,2% περίπου του συνολικού αριθμού.